Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

MUMYÝA

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

Hormatly okyjy!

Mumyýa, düzgün bolşy ýaly, belli bir howa şertlerinde, uly dag sepgitlerinde ösümlikleriň we haýwanlaryň galyndysyndan emele gelýän tebigy önümdir.

Arassalanmadyk, tebigy mumyýa  özünde ösümlik, mineral, haýwanlaryň (tohumlary, gum, süňk, agaç gabyklary, ýüň, çäge, dag magdanlarynyň ownuk bölekleri, haýwanlaryň guran bölekleri) galyndysyny saklaýan, goýy goňur ýa-da goňrumtyl-garamtyl şepbeşik görnüşli maddadyr.

Içindäki garyndylaryň adam saglygy üçin zyýanlydygy sebäpli tebigy mumyýany peýdalanmak howpludyr.

Ýörite tehniki işlenmelerden soň arassalanan mumyýany alýarlar. Mumyýanyň biohimiki düzümini aminoturşulyklar, ýag turşulyklary, fosfolipidler, organiki turşulyklar, efir ýaglary, şepbeşik maddalar, alkoloidler, fermentler, terpenoidler, karotinoidler, flawonoidler, steroid maddalar, B toparyň hem-de C, E witaminler, 60-a golaý minerallar düzýändir.

Düzümine baglylykda, mumyýanyň immun ulgamyny tijendiriji, ýaralary bitiriji, ýokançlyklara garşy, wiruslara garşy durma, zähersizlendiriji, agyrsyzlandyryjy, buşukdyryjy, öt çykaryjy, ganyň lagtalanmasyny peseldiji häsiýeti bellidir.

Öz häsiýetnamasyna baglylykda mumyýany has hem giňden hereketlendiriş ulgamyň şikeslenmelerinde, deri kesellerinde, iýmit siňdiriş ulgamyň kesellerinde, gan azlylykda gerdejik görnüşde ulanýandyrlar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1741 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location