Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BEDENDE ALKOGOL EMELE GELÝÄRMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (3 Ses)

Hormatly okyjy!

Bedende alkogol belli bir mukdarda emele getirilip, etanol spirtini alkogoldegidrogenaza fermentini saklaýan hemme beden öýjükleri işläp çykarýandyr. Bu ferment bolsa hemme öýjüklerde bolup, ol esasan bagyrda köp mukdarda saklanýandyr. Bedende emele gelýän alkogol beden üçin zerur bolup, kuwwatlylyk çeşmesiniň döredilmegi we paýlanylmagy, uýgunlaşma hadysalarynyň ýaýbaňlanmagy, serotoniniň we endorfinleriň emele gelmegi üçin ol juda gerekdir. Sag we serhoş däl adamynyň bedeninde alkogolyň derejesi takmynan 0,01 promille barabardyr. Başgaça aýdylanda, adam bedeni özbaşdak 10 gr. golaý arassa spirti öndürmäge ukyplydyr. 50gr. aragyň ýa-da bir bulgur piwo içgisiniň kabul edilmegi bedendäki alkogolyň derejesiniň ýokarlanmagyna getirip biler.

Bedende emele gelýän alkogolyň derejesiniň ýokarlanmagyna birnäçe faktorlar sebäp bolup biler. Bedeniň käbir keselleri (süýji keseli), alkogoly saklamaýan önümleriň (şokolad, kwas içgisi, gatyk, käbir ir-iýmişler) kabul edilmegi bedeniň öz öndürýän alkogolynyň ýokarlanmagynyň sebäbi bolup bilýändir. Şeýle-de, adamyň keýpli bolup, ýaramly, şatlykly duýgulary başdan geçiren halatlarynda hem beden alkogolynyň derejesiniň ýokarlanýandygyny bellemek gerekdir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1490 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. adam

Onda diymek alkogol içmek dürs diÿjek bolyanyzda.

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location