Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

ÝATKEŞLIK PESLIGI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.25 (20 Ses)

Hormatly Serdar!

Sizi gyzyklandyrýan meseleler ençeme çäreleriň yzygider geçirilmegini talap edip, ony 4-5 sözlemiň kömegi bilen Size düşündirme ýeterlik däldir. Biziň saýtymyzda ýerleşdirilen, sizi gyzyklandyrýan meselelerden giňişleýin söz açýan "Ýatkeşlik", "Bedeniň agramyny nähili ýokarlandyrmaly", "Belok ýetmezçiliginde nähili kynçylyklar döräp biler?" atly makalalar bilen tanyşmaklygy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 5634 gezek okalan