Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

SPIRAL ULANMA ZYÝANLYMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

Hormatly okyjy!

Ýatga serişde (spiral) goýmak çäresi belli düzgünler we görkezmeler berjaý edilende, beden üçin zyýansyzdyr. Elbetde, göwreliligiň öňüni alyş serişdeleriniň hersine hem mahsus bolşy ýaly, spiral ulanmak netijesinde hem birnäçe wagtlaýyn döreýän amatsyzlyklara duş gelme mümkindir. Ýatga spiral goýlandan soň 1-2 gün gasygyň agyrmagy, 4-5 gün gan gatyşykly çyrşagyň bolmagy, birinji aýbaşynyň biraz uzak gelmegi garaşylýan alamatlar höküminde kabul edilip bilner. Seýrek ýagdaýlarda spiralyň süýşmegi (ekspulsiýa) hem bolup biler. Ýatga spiral goýdurmazdan öň ginekolog lukmanyň maslahatyny almak zerurdyr. Ýatga goýulýan spiral we başga goranyş usullary barada doly maglumaty almak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen "Göwreliligiň öňüni alyş serişdeleri (kontrasepsiýa) barada näme bilmeli?" atly makala bilen tanyşmaklygy Size maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 4564 gezek okalan

Teswirler (2)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. TMG

erkeklerde prostatiw name, nahili yollar bilen prostatiw kesekinden halas bolmaly, prostatiw jynsyngatnasyklarda zyyanlymy

 
  1. gulmyrat

Salam lukman.men saglyk yagdayym sebapli uralog we andralog lukmana barlanmakchy mana kim lukmana we haysy hassahana barmalydygym barada maslahat berseniz

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location