Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖWRELILIK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.67 (6 Ses)

Hormatly okyjy!

Siziň gelniňizi irki gestoz ýagdaýynyň ýa-da il arasynda aýdylýan aş saýlamanyň alamatlary biynjalyk edýär. Ýüze çykyş derejesine baglylykda, geçirilýän bejerginiň göwrümi hem tapawutly bolýar.Ýeňil we orta derejede geçýän aş saýlamada az-azdan, ýöne ýygy naharlanma, serukal, dimedrol, toksikoz-plýus, doprokin serişdelerini ulanma ýeterlik bolsa, agyr geçýän ýagdaýlar ýörite erginleri ulanma bilen keselhana bejergisini talap edýändir. Agyr geçýän we wagtynda bejerilmedik aş saýlama bedeniň zäherlenmesiniň sebäbi bolup, çaga düwünçegiň ösüşine ýaramaz täsir edip biler.Gelniňize ýagdaýa görä degişli bejergini kesgitlemek üçin ginekolog lukmanyna ýüz tutma ýerlikli bolar. Göwrelilik döwründe duşup biljek amatsyz ýagdaýlar barada maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Göwrelilik döwrüniň kynçylyklary" atly makala bilen tanyşmagy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň ginekolog lukmany.

  • 3070 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Неважно Кто

Про беременность что надо делать об этом все скажите !!!!

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location