Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

JYNSY GATNAŞYKLAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.77 (13 Ses)

Hormatly okyjy!

Onanizm (masturbasiýa) bilen yzygider meşgullanmagyň jynsy gowşaklyga getirip biljekdigi baradaky pikir giňden ýaýrandyr. Şeýle meşgullanmanyň getirip biljek içki jyns agzalaryndaky gan aýlanşygynyň kynlaşmagy, jyns mäzleriniň işiniň peselmegi, oňurga ýiligindäki degişli kadalaşdyryjy merkezleriň duýgurlylygynyň peselmegi ýaly bozulmalary bellenip geçilse hem, bu deliller degişli subutnamasyny tapan däldir.

Seksopatologlaryň aglabasynyň pikir edişine görä, jynsy gowşaklygyň ýüze çykmagy onanizm sebäpli däl-de, onuň bilen meşgullanýan ýaş adamlara nädogry maglumatyň berilşindedir. Bu ýagdaýa aşa köp üns berme, gorkuzma we jeza berme, adamda özüni günäli saýma, howsala, göwniçökgünlilik, özüni kemçilikli saýma ýaly ruhy bozulmalaryň döremegine getirýändir. Bu bolsa soňundan jübütleriň gatnaşygynda jynsy işjeňliginiň peselmegini (psihogen jynsy gowşaklyk) döredip biler. Dörän bozulmany aradan aýyrmak üçin androlog, seksopatolog lukmanlaryna ýüz tutma ýerlikli bolar. Lukmanlara ýüz tutmakdan çekinmäň, çünki dörän kynçylygyň wagtyň geçmegi bilen ruhy ýagdaýa we maşgala gatnaşyklaryna ýaramaz täsir etjekdigini ýatda saklamalydyr.

Bu babatda maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Masturbasiýa: peýdalymy ýa-da zyýanly?", "Jynsy gowşaklyk" atly makalalar bilen tanyşmaklygy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 5690 gezek okalan

Teswirler (5)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Betje

[quote name="mekan"]titan gel barada giñeshleyin maglumat berayseniz[/quote]<br />Ujyt ulaldyyan krem dost, gynansaksa akylyngy kopedenokda.

 
  1. mekan

titan gel barada giñeshleyin maglumat berayseniz

 
  1. Lukman

Hormatly okyjy!<br /> Masturbasiýa(onanizm) barada doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Masturbasiýaeýdalymy ýa-da zyýanly" atly makaladan okap bilersiňiz.

 
  1. Saýdyň okyjysy

Hormatly saýdyň lukmany! Jyns organyny ononim bilen meşgullandyrmak näme? Bu zat geljekde çaga edinmäge päsgel berip bilermi?

 
  1. Saýdyň okyjysy

Hormatly saýdyň lukmany! Jyns organlary arkaly ýokuşýan keseller nädip bir adamdan, ikinjisine geçip bilýär? Bu kesseller erkek kişä eger ol jynshana döken ýagdaýynda geçip bilýämi ýa-da dökmedik halatynda hem ýokuşýarmy? Şu barada giňişleýin...

Hormatly saýdyň lukmany! Jyns organlary arkaly ýokuşýan keseller nädip bir adamdan, ikinjisine geçip bilýär? Bu kesseller erkek kişä eger ol jynshana döken ýagdaýynda geçip bilýämi ýa-da dökmedik halatynda hem ýokuşýarmy? Şu barada giňişleýin maglumat berseňiz!

Dowamy
 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location