UJYDYŇ KADALY UZYNLYGY WE ÝOGYNLYGY NÄÇE BOLMALY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.78 (58 Ses)

Hormatly okyjy!

Erkegiň ujydynyň ölçegi onuň beden gurluşynyň (konstitusiýasynyň) aýratynlyklaryna, milletine, ýaşaýyş şertlerine, genetiki aýratynlyklaryna baglylykda dürli bolup, bu babatda "kada" diýen düşünjäni ulanmakdan saklanmalydyr.

Seksologlaryň barlaglary, ujydyň asuda ýagdaýda ortaça uzynlygynyň 8–10,2 sm, has uzynlarynyň bolsa 11,1–13,0 sm-e deňdigini mälim etdi.

Bu agzanyň kiçi bolmagy erkek adamyny uly alada goýup, ony dürli seksual we psihiki bozulmalara, ruhy gamgynlylyk ýagdaýyna getirip biler.

Aýal jynshanasynyň dürli ölçegdäki ujyda uýgunlaşyp bilme häsiýeti, jynsy gatnaşyklarda dürli ýagdaýlary (poza) ulanma netijesinde duýgurlylygy ýokarlandyrma ýaly ýagdaýlar bu kynçylygy aradan aýryp, tebigatyň bu ugurda paýhasly "hereket edendigini" görkezýär. Ujydy ulaltmak üçin häzirki zaman lukmançylygy erkeklik gormony bilen bejerme, ýörite ekstendor abzallaryny ulanma, dürli plastiki operasiýalary geçirmek usullary ulanýar.

Degişli bejergini doly barlagdan soň lukman bellemelidir we gözegçilik astynda saklamalydyr. Ujydyň ölçeg aýratynlyklary, oňa erkekleriň we aýallaryň garaýşy we şoňa degişli başga köp maglumaty bilmek üçin Size saýtymyzda ýerleşdirilen "Aýal we erkek seksuallygynyň aýratynlyklary" atly makala bilen tanyşmaklygy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 • 24979 gezek okalan

Teswirler (20)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Hayys jogap yazyn

Men ujydym asuda yagdayynda 10sm ol kadaly yagday yone men ony has ulaltmak isleyan name edip ulaldyp bolarka?

 
 1. Kerem

Salam hormatly lukman,Menin ujydymyñ işleýşinden gownim öran hoş,Yone muna garamazdan ol adatkydan gysga,Asgabat saherinde haysy saglyk merkezine baryp bu barada liceniya ya da degisli maslahat alyp bilerin.Hazirki ösen kosmetelogiki derman,krem...

Salam hormatly lukman,Menin ujydymyñ işleýşinden gownim öran hoş,Yone muna garamazdan ol adatkydan gysga,Asgabat saherinde haysy saglyk merkezine baryp bu barada liceniya ya da degisli maslahat alyp bilerin.Hazirki ösen kosmetelogiki derman,krem serisdelerini nira sargyt edip tapyp bolyarka.

Dowamy
 
 1. Eziz

Salam lukman men 17 yashymda ujydymyn uzynlygy 12 sm ereksiya yagdayynda ini 4 sm. gechen yyl warikoselden operasiya boldum ujydym indi ulalarmyka ya shol durshuna galarmyka hayysh edyan jogap yazmagynyzy

 
 1. Administrator

[quote name="Nazar"]Garasyan[/quote]<br />Gadyrly Nazar, siz kän soralýan soraglaryň arasynda öz soragyňyzyň jogabyny tapyp bilersiňiz. Munuň üçin saýtdaky "gözlege" gyzyklanýan temaňyzy goýup şu temadan ýazylan hemme jogaplary, makalalary tapyp,...

[quote name="Nazar"]Garasyan[/quote]<br />Gadyrly Nazar, siz kän soralýan soraglaryň arasynda öz soragyňyzyň jogabyny tapyp bilersiňiz. Munuň üçin saýtdaky "gözlege" gyzyklanýan temaňyzy goýup şu temadan ýazylan hemme jogaplary, makalalary tapyp, okap bilersiňiz.Gynansakda gaýtalanýan soraglara jogap bermäne lukmanlaryň wagty ýok.

Dowamy
 
 1. Nazar

Garasyan

 
 1. Nazar

Jogabyñyza sabyrsyzlyk bilen garašýan!

 
 1. Nazar

Salam Hormatly Lukman! Birhilegirägem welin meniñ size bir soragym bar! Men 18 ýašymda meniñ ujudym ereksiýa wagtynda 11 sm-e ýetýär. Bu kadaly uzynlykmyka? indi meniñ ujudym ösmegini bes etdimika? Meniñ ešidišime görä erkek ujudy 20 ýaša çenli...

Salam Hormatly Lukman! Birhilegirägem welin meniñ size bir soragym bar! Men 18 ýašymda meniñ ujudym ereksiýa wagtynda 11 sm-e ýetýär. Bu kadaly uzynlykmyka? indi meniñ ujudym ösmegini bes etdimika? Meniñ ešidišime görä erkek ujudy 20 ýaša çenli ösmegini dowam etdirýärmišin! sular barada bilýän zatlaryñyzy ýazmagyñyzy haýyš edýärin!

Dowamy
 
 1. myrat

Ujydyn uzynlygy 14sm bu kadalymy

 
 1. begench

Salam hormatly lukman! Meniñ yashym 18. Jynsym erkek. Menin ujudymyn uzynlygy gonelen wagtynda 12sm. Bu kadalymy? Kadaly bolmasa haysy hassahana yuz tutmaly? Jogap bermeginizi sizden hayysh edyarin!

 
 1. begench

Ekstendor abzalyny nireden tapyp bolar

 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location