Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

WARIKOSELE KESELINIŇ GAÝRAÜZÜLMELERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (13 Ses)

Hormatly okyjy!

Warikosele keseliniň gaýraüzülmesi höküminde önelgesizlik, ýumurtgajyklaryň kiçelmegi ýaly ýagdaýlary belläp bolar. Geljekde bu kesel buşukmanyň kynlaşmagyna getirmese hem, ýumurtgajyklaryň kiçelmegi (atrofiýasy) netijesinde erkeklik gormonynyň işlenilip çykmagynyň peselmegine we jynsy isleginiň üýtgemeginiň sebäbi bolup biler. 30 ýaşda bolsa ýumutgajyklaryň sagdynlygyny saklama örän wajyp bolup durýandyr. Bu babatda urolog lukmanynyň maslahatyny almak ýerlikli bolar.

Warikosele barada doly maglumaty almak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen "Warikosele: sebäpleri, alamatlary, gaýraüzülmeleri we bejergisi" atly makala bilen tanyşmaklygy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2180 gezek okalan

Teswirler (5)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Eziz

SalAm

 
  1. Eziz

salam hormatly lukman menin ichim ajyksa.ya da ach bolup bir at iysem.ichim jugurdayar ozem her hili ses chykyar gagirsem hem oran gaty gagiryan nameden bolup biler on gelmintoz keselinin bardygyny anyklap bejergi alypdym ichimin jugurdamasyny...

salam hormatly lukman menin ichim ajyksa.ya da ach bolup bir at iysem.ichim jugurdayar ozem her hili ses chykyar gagirsem hem oran gaty gagiryan nameden bolup biler on gelmintoz keselinin bardygyny anyklap bejergi alypdym ichimin jugurdamasyny ayryp bolyarmy bolyan bolsa.maslahat berayseniz hayysh

Dowamy
 
  1. Eziz

Salam lukman men hazir 17 yashymda 16 yashymda warikoselden chep tarap yumurtgamy operasiya etdirdim operasiyadan son chep yumurtgam onkusinden ulaldy sag yumurtgadan hazir hem uly ozem chep yumurtga yumurtga haltajygynyn ichinde erkin bosh duran...

Salam lukman men hazir 17 yashymda 16 yashymda warikoselden chep tarap yumurtgamy operasiya etdirdim operasiyadan son chep yumurtgam onkusinden ulaldy sag yumurtgadan hazir hem uly ozem chep yumurtga yumurtga haltajygynyn ichinde erkin bosh duran yaly onun zyyany barmyka name un chep yumurtga sagdan uluka kyn gorman jogap yazaysanyz

Dowamy
 
  1. Nazar

Lukman siziñ aýdýan alamatlaryñyz mende-de bar.özem çep ýumurtgamda damary giñelýär, öñki duršundan üýtgešik dur. Bu basga kesel hem bolup bilermikä. Lukmana barlatdym sowuklapdyr diýdi we sigma dermanyny hem-de kamfora ýapgysyny etmegimi...

Lukman siziñ aýdýan alamatlaryñyz mende-de bar.özem çep ýumurtgamda damary giñelýär, öñki duršundan üýtgešik dur. Bu basga kesel hem bolup bilermikä. Lukmana barlatdym sowuklapdyr diýdi we sigma dermanyny hem-de kamfora ýapgysyny etmegimi tabšyrdy! meniñ keselim warikosele keselimikä ýa da sowukladymyka? Jogap yazmagynyzy hays edyarin?

Dowamy
 
  1. ajtpgm

Salam, hormatly lukman. Men 27 ýaşymda, masgalaly, 2 çagañ atasy. Üç hepde mundan öñräk ujydymyñ kellesine golaý ýerde, ujydyñ sütüniniñ çep aşak tarapynda kiçijik düwün emele geldi. Togalajyk düwün, içinde digir-digir ownuk damar bardygy...

Salam, hormatly lukman. Men 27 ýaşymda, masgalaly, 2 çagañ atasy. Üç hepde mundan öñräk ujydymyñ kellesine golaý ýerde, ujydyñ sütüniniñ çep aşak tarapynda kiçijik düwün emele geldi. Togalajyk düwün, içinde digir-digir ownuk damar bardygy bildirip duran çiş. Diýametri 0,5 sm töweregi bar. Damar çişmesidigi bildirip dur. Ýyldyzjyk ýaly. Hiç hili agyrysy ýok. Ujydym asuda wagty elläniñde eliñe bildirýär, ýumşak, birhili damar düwlen ýaly. Ereksiýa mahaly bolsa mese-mälim bildirip, göze görnüp durýar we gataýar. Belki, bir fiziki agram sebäpli boldy, ýa-da ýürek bulanmada ögänimde agram düsdi, ýa-da jyns gatnasygyñ dowamynda ereksiýa mahaly gañryldy - bilmedim. Ýöne damardygy bildirýär. Jyns organyñ wena gan damarynyñ warikoz giñelmesimikä bu? Eger şeýle zat bolýan bolsa, munuñ nähili bejergisi bar? Maz, derman kömek edermi damar çişmesiniñ aýrylmagyna? Meselem, geparin mazy? Asgabat şäherinde haýsy lukmana ýüz tutmak üçin haýsy ýere barmak bolar? (Men bir gezegem weneriki keseller bilen keselläp göremok, bitertip jyns gatnaşyklara hem baş goşamok, jyns gatnasyklarynda hiç hili problemam ýok).<br />Sag boluñ!

Dowamy
 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location