ÇAGA GALANDAN SOŇ JYNS GATNAŞYGY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.56 (55 Ses)

Hormatly okyjy!

Aýalyň göwresinde çaganyň galandygyny onuň aýbaşynyň saklanmagy, umumy ýagdaýynyň üýtgemegi (ýürek bulanma, gaýtarma, dürli yslara duýgurlylyk, tagamlara bolan islegiň üýtgemegi, süýt mäzleriniň ulalmagy we agyrmagy) ýaly alamatlardan çen tutup bolar. Ýöne bu alamatlar çaklama esas döredip, takyk maglumaty berip bilmeýär. Aýalyň peşewiniň test-zolajyklary bilen barlama (has irki möhletlerde hem) we ýatgynyň ultrases barlagyny geçirme has anyk maglumaty berip bilýändir.

Göwrelilige çaklama dörese, ginekolog lukmanyň maslahatyny almak ýerlikli bolar. Jynsy gatnaşyklara garşy belli bir görkezmeler lukman tarapyndan bellenmese, olary geçirip bolar.

Göwrelilik döwründe jynsy gatnaşyklaryň aýratynlyklary, oňa garşy görkezmeler we başga-da köp peýdaly maslahatlary almak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen "Göwrelilik we jynsy gatnaşyklar" atly makala bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň ginekolog lukmany.

  • 24562 gezek okalan

Teswirler (7)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Shatlyk

Görkezip bilseniz hoshal bolardym

 
  1. Shatlyk Kerkiyew

Ilkinji gijeden bir pursat gorup bolmayamy

 
  1. Shatlyk Kerkiyew

Salam gowmysynyz

 
  1. Shatlyk Kerkiyew

Salam

 
  1. bahar

Salam.Caga nadip galyar jynsy gatnasykdan son nadip durmaly

 
  1. Geldi

Salam Lukman sizin saytda yazan makalalarynyzy okap kan zat owrendip minnetdarchylygymy bildiryarin! Rugsat berseniz kabir zatlary sorasam. spermotazoidin gutarmagynyn belli bir mohleti barmyka shony aytsanyz sizden gaty hoshal bolardym!

 
  1. Guljan

gowreli bolmakdan nadip goranmaly

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location