JYNSY GATNAŞYGYŇ DOWAMLYLYGY NÄÇE BOLMALY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.68 (60 Ses)

Hormatly okyjy!

Jynsy gatnaşygyň dowamlylygy jübütleriň saglyk ýagdaýyna, keýplilik duýgusyna (orgazm) ýetme ukybyna, jynsy gatnaşyklaryň arasyndaky wagtyň dowamlylygyna, gatnaşyklaryň geçýän wagtyna we ýerine, aýalyň aýbaşy halkasynyň döwrüne bagly bolup, ol dürli-dürli jübütlerde dürli wagt görkezijilerine eýe bolup biler.

Seksologlaryň geçiren barlaglary, iň gysga dowamly gatnaşyklaryň 1 min 14 sek, iň uzagyň – 3 min 34 sek, ortaça görkezijileriň – 2 min 2 sekunda deň bolandygyny görkezdi.

Aýal üçin jynsy gatnaşyklaryň dowamlylygy däl-de, onuň jynsy kanagatlanmany (orgazm duýgusyny) almagy has möhümdir. Onuň üçin bolsa, dürli jübütler öz islegine görä, dürli wagty sarp edip bilerler. Orgazm duýgusyna aýal bir gezek ýetip hem kanagatlanyp biler, ýöne bu duýguny yzygider (multiorgazmy) başdan geçirmäge ukyply aýallar hem bardyr. Bu ýagdaý aýalyň jynsy islegine we tejribesine bagly bolup, jynsy gatnaşyklar wagtynda ýanýoldaşyňyzyň bedenini öwrenme, bu häsiýetleri gowy ýüze çykarmaga ýardam berip biler. Dölüň çalt dökülmegi (wagtyndan öň ýüze çykýan eýakulýasiýa) dürli beden we psihiki saglygyň bozulmalary netijesinde ýüze çykyp biler. Bu ýagdaýyň sebäpleri we bejergisi barada maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Jynsy gatnaşyklary "ajadýan" ýene bir sebäp" atly makaladan tapyp bilersiňiz. Şeýle hem Size saýtymyzda ýerleşdirilen "Aýal we erkek seksuallygyň aýratynlyklary" atly makala bilen tanyşmaklygy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 17984 gezek okalan

Teswirler (7)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. oraz

Jigi jigi ulan gowy keyp berya

 
  1. Kerim

Dogtar caga galandan son nace wagtdan gyzyn bili gelmesi kesilyar

 
  1. maksat

Hormatly lukman: jyns gatnasygynyn dowamlylygyny uzaga chekchekdirmek ucin nahili derman bar

 
  1. Lukman

Murik!<br /> Agzada dörän örgünleri görmezden belli kesgit goýmak kynlyk döredip biler.Ujytda, içinde iriň saklaýaň düwürtijikler, ony nemlendirýän mäzlere ýokançlyk düşende (köplenç, gigiýeniki talaplaryň doly berjaý edilmedik...

Murik!<br /> Agzada dörän örgünleri görmezden belli kesgit goýmak kynlyk döredip biler.Ujytda, içinde iriň saklaýaň düwürtijikler, ony nemlendirýän mäzlere ýokançlyk düşende (köplenç, gigiýeniki talaplaryň doly berjaý edilmedik ýagdaýynda),wirusly ýokançlyklaryň täsiri bilen (ýokançly mollýusk keselinde goýy ak suwuklyk)döräp bilýändir.Gigiýeniki çäreleriň doly berjaý edilenine garamazdan, düwürtikleriň çykmagy dowam etse, peşew ýollaryndan alnan çyrşagyň barlagyny geçmek, umuman, maslahat almak üçin urolog lukmanyna ýüz tutmak peýdaly bolar.

Dowamy
 
  1. Murik

Basymyrak jogabyny berseñiz göwnüm ho$ bolardy.

 
  1. Murik

Salam. Ujydymyñ kellejiginiñ çep gapdalynda 2 sanyjak düwürtijek bar. Nämedendigini özüm bilemok, syksam u$jagazyndan iriñ yalyjak zat cykya. Nämedenka?!

 
  1. Begenc

Maslahatynyz vcin sag bolun!

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location