Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

BRUSELLÝOZ KESELI NÄME?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.17 (6 Ses)

Hormatly okyjy!

Brusellýoz – brusella ýokançlygynyň täsiri bilen döräp, umumy beden zäherlenmesi, nerw, direg-hereketlendiriş, önelgelilik ulgamlarynyň zeperlenmesi bilen häsiýetlendirilýän ýokançly keseldir. Brusellýoz keseliniň kliniki alamatlary, bejergi we öňüni alyş çäreleri barada doly maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Brusellýoz" atly makala bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<   >>>

  • 4356 gezek okalan