Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

MENIŇ UJYDYMYŇ IŞJEŇLIGI PESELDI, BU IMPOTENSIÝANYŇ ALAMATYMYKA?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (6 Ses)

Hormatly okyjy!

Siziň beýan edýän alamatlaryňyz erkeklik jyns ulgamynyň sowuklama ýagdaýy netijesinde dörän jynsy gowşaklykdan habar berýär. Belki, bu ýerde psihologiki sebäpler hem bardyr.

Täzeden barlagdan geçip, sebäbi anyklamak we bejergini bellemek üçin androlog lukmanyna ýüz tutmak gerekdir.

Şeýle hem dörän kynçylyk barada doly maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Jynsy gowşaklyk" hem-de "Prostatit" atly makalalar bilen tanyşmaklygy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3691 gezek okalan

Teswirler (2)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Lukman

Merdan!<br /><br /> Derlegenligiň sebäbini anyklamazdan belli bir maslahat bermek kynçylyk döredip biler.Bu ýagdaýyň sebäpleri we bejergi çäreleri baradaky doly maglumaty, saýtymyzda ýerleşdirilen "Derlemek: fiziologiki ähmiýeti,sebäbi,...

Merdan!<br /><br /> Derlegenligiň sebäbini anyklamazdan belli bir maslahat bermek kynçylyk döredip biler.Bu ýagdaýyň sebäpleri we bejergi çäreleri baradaky doly maglumaty, saýtymyzda ýerleşdirilen "Derlemek: fiziologiki ähmiýeti,sebäbi, gigiýeniki çäreleriň görnüşleri" atly makaladan alyp bilersiňiz.

Dowamy
 
  1. Merdan

Hormatly Lukman menin bedenim derleya.Hatda gys aylaram sahel yoresem endamym derlap baslaya,tomus aylara asylam. Su barada maslahat berayseniz.

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location