Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

"MEN ÖŇ GÜRLEŞIP GOÝDUM"...

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.47 (15 Ses)

Hormatly lukman! Men köplenç şeýle ýagdaýlaryň şaýady bolýaryn. Hassahanada lukmanyň kabulhanasynda gezegime garaşyp otyryñ welin, köplenç ýokary wezipeleri eýeleýän adamlar gelýarler (polisiýa işgärleri ýa-da ş. m.) we "Men öñ gürleşip goýdum" diyip girip gidiberýärler. Şular ýaly düzgün barmy? Eger bar bolsa, onda biz name etmeli?

Saýtyň okyjysy, Aýmyrat.

Jogaby oka

 • 4570 gezek okalan

BEDENDÄKI BIOTOK WE SAGLYK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.89 (9 Ses)

Meniň elimde biotok bar. Adamlaryň arasynda otursam töweregimdakileriň keselini özüme çekip alýaryn. Ol adamlar sagalýar, men bolsa syrkawlaýaryn. Men nädip saglygymy gorap saklamaly?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3326 gezek okalan

ÝYLAN ETINIŇ PEÝDASY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (11 Ses)

Salam hormatly lukman! Ýylan etini iýmek peýdalymy, ol dermanmy? Soraýanlygymyň sebäbi, men birnäçe gezek derman höküminde ony iýenlerine gabat geldim. Maña-da hödür etdiler, ýöne men iýmedim. Guragyra we basga-da köp kesele garşy peýdasy bar diýýärler. Eýsem bu dogrumyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5135 gezek okalan

AÝYŇ AŞAGYNDAKY GEZELENÇ

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.48 (23 Ses)

Salam saýtyň lukmanlary!

Men 15 yaşymda. Mana lunatikler barada aýdyp bermegiňizi haýyş edýärin. Men agşam yatyrkam ýerimden turup ýöreýandigim hakynda öýdäkiler aýdýarlar . Ýöne ertir tursam beyle zatlaryň bolup geçeni ýadyma düşenok. Bu keselmikä?

Onuň zyýanly taraplary barmyka?

Nadip bu zatdan dynyp bolarka?

Mumkin bolsa maslahat bermegiňizi haýyş edyärin. Sag boluň.

Saýtyň okyjysy, Abdulla.

Jogaby oka

 • 4307 gezek okalan

GÖBEK GANYNY SAKLAÝAN BANK BARMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.67 (3 Ses)

Salam hormatly lukman! Ÿañy-ÿakynda sütünli (stwolowoÿ) öÿjükler barada gyzykly bir maglumata satašdym. Šol barada umumy maglumaty öz saýtyňyzda ýerleşdirseňiz hem gyzykly bolardy. Meniñ soragym bolsa šeÿle: Türkmenistanda çaganyñ göbek ganyny saklaÿan bank barmy? Jogabyñyza sabyrsyzlyk bilen garašÿaryn. Köp sagboluñ.

Saýtyň okyjysy

Jogaby oka

 • 2952 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

Salam lukman! Men sportuň her dürli görnüşleri bilen mesgullanýan. Sport bilen meşgul bolanymdan soňra göbekden asak gidýän dogry damarlarym cekýär we meni hereketsiz ýagdaýda goýýar. Damar çekme geçýänçä eglip oturmaly bolýaryn. Şeýle ýagdaý mende 5 ýyla golay dowam edýär. Men geçen ýyl lukmanyň ýanyna bardym we lukman meniň peşewimi barlap, onuň arassalygyny aýtdy. Soňra ol meniň gobegimi öz barmagy bilen basdy welin, mende damar cekmesi başlandy. Şonda mana lukman: "Seniň göbek bogunyn gowşapdyr" diýdi we tebibe baryp göbegimi daňdyryp (halk içinde içiňi daňdyr diýýärler) görmelidigini maslahat berdi. Men gidip daňdyrdym. Dogrumy aýtsam mende damar cekmesi oňküsine garanda azaldy, yone hazirem cekmesini dowam edýär. Sizin pikiriňizçe, men name etmeli?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3066 gezek okalan

RAK KESELINI BEJERMÄGE SYNANŞYK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.14 (7 Ses)

Salam lukman! Häzirki döwürde Türkmenistanda rak keseli köpelip başlady. Internetde bedeniň turşulygyny azaltmagyň hasabyna keseli bejermek barada maglumatlar köpelip başlady. Şu barada türkmen okyjylaryna türkmen dilinde maglumat beräýseňiz.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5003 gezek okalan

"PERMAKULTURA" BARADA PIKIR PAÝLAŞMA

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.39 (18 Ses)

Sagdyn durmuş ýörelgesini berkitmegiň täze ýoly: adamyň sagdyn ýaşamagy daşky gurşawdan alýan we sarp edýän energýasy deňeçer bolmaly. Daşyndan alynýan energiýa esasan iýmitlenmek arkaly alynýar. Diýmek energiýa deňagramlylygy hem esasan iýmit bilen sazlanmaly. Artyk iýip energiýany az sarp etmeklik semizlige elter, madda çalyşygy bozular, soňy bilen organizm dürli kesellere uçrar. Kemter iýmitlenmek hem organizmiň wagtyndan öň gurpdan gaçmagyna, garramagyna sebäp bolar. Diýmek, iýmitlenmek meselesinde gadymy grekleriň "Altyn ortalyk" düzgünine eýermelidigine hemmeler düşünen bolsa gerek. Bu düzgüni ýaşaýyşyň ähli meselesinde peýdalanmak ösüşe alyp barýar.

Jogaby oka

 • 4169 gezek okalan

OKYJYMYZYŇ HAÝYŞY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.13 (8 Ses)

Hormatly lukman! Saýtda pedofiller we lesbiýler barada makala çap etmäne goýmagyňyzy haýyş edýärin. Biziň jemgyýetimiz, esasan hem ýaşlar şundan dogry netije çykararlar öýdemok. Siziň işiňizde üstünlik dileýärin.

Saýtyň okyjysy, Dawid Dawidow.

Jogaby oka

 • 3766 gezek okalan