Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

BRUKSIZME GETIRÝÄN SEBÄPLER

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.13 (8 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men gijelerinie dişimi çalýaryn. Şonuň  üçin-de, dişlerim erbetleşýär. Bu ýagdaý näme sebäpden döreýär? Diş çalma garşy haýsy  çäreleri görüp bolýar?

Saýtyň okyjysy.

 

BRUKSIZME GETIRÝÄN SEBÄPLER WE  ÖŇÜNI  ALYŞ   ÇÄRELERI

Gijelerine dişleri gyjyrdatma (çalma) ýagdaýyna lukmançylykda "bruksizm" diýip atlandyrýarlar. Bu ýagdaý çeýneýiş myşsalarynyň biygtyýar ýygrylmagy hem-de äňleriň gysylmagy netijesinde döreýär. Dişleri gyjyrdatma ýagdaýy birnäçe sekuntdan birnäçe minuda çenli dowam edip bilýändir.

Jogaby oka

 • 3737 gezek okalan

ÝEŇSE GATAMA

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.17 (6 Ses)

Salam, hormatly Lukman! Meniň adym Maýagözel. Men 19 ýaşymda. Iki aý bäri ýeňsäm meni gaty biynjalyk edýär, derslerde oturyp bilemok. Maňa maslahat bermegiňizi haýyş edýärin, sebäbi men Siziň kömegiňize örän mätäç. Öňünden minnetdarlyk bildirýärin.

Saýtyň okyjysy Maýagözel.

Jogaby oka

 • 4243 gezek okalan

GURÇUKLY ÇAGA

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.00 (3 Ses)

Salam, hormatly lukman! Meniñ 4 ýaşly oglum uklap ýatan wagty dişlerini gyjardadýar. Geçirilen barlaglaryň netijesinde onuň içinde gurçugyň bardygy anyklanyldy. Lukman oňa "Wermoks" gerdejiklerini belläp berdi. Derman bersek-de, onuñ dişlerini gyjardatmasy aýrylyp gidibermedi. Siz näme maslahat berýärsiñiz? Sag boluñ!

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3524 gezek okalan

ÇAGA SAGLYGY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

Salam, hormatly lukmanlar! Üstünlik size ýar bolsun!

Gadyrly lukmanlar, siziň saýtdaky ýazýan peýdaly maslahatlaryňyzy uly höwes bilen okaýaryn. Şeýle saýty döredendigiňiz üçin köp sag boluň. Mähriban lukmanlar, meniň oglum häzir dört ýaşynda. Ol doglanda lukmanlar tarapyndan barlanlarynda çaga hemmetaraplaýyn sag diydiler. Oglum bir ýasap gelýärka azary artansoň, men ony newropatolog lukmanyna barlatdym, kellesini USB etdirdim. Lukmanlar oglumyň çerepnoý dawleniýasy bar diýdiler. Lukmanyň maslahat bermegi bilen men oňa cerepnoýa garşy dermanlary berdim. Berlen dermanlar (diokarb, glisin, asparkam sinnerazin) dermanlaryny ulandym peydasy gowy yetdi. Bu dermalary men oglum üç yaşa cenli yylda bir gezek gaytaladym. Üç  ýaşdan soň ol yatyp turanda: agsam yatyp irden turanda-da, gündiz yatanda-da bir sekuntlyk ýaly gözeri çaşarýar. Men ony lukmana äkidenimde käbir çagaň  gözleri üç ýaşa çenli şeýle  bolýar diýip, kellesini USB etdi-de, yene-de ýokarda agzalan dermanlary yazdy hem-de tok yazdy. Şondan soň oglumyü gözleri gowulanan ýaly hem boldy. Emma soňky döwürlerde gözleri ýene gozgaýar. Gadyrly lukmanlar, oglumyň gözleri näme üçin beýle bolýarka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4128 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.29 (7 Ses)

Hormatly lukman! Biz näme üçin düýş görýäris? Hemme adamlar hem düýş görýärlermikä ýa asla düýş görmeýänler hem barmyka? Haýwanlar hem düýş görüp bilýärlermi? Dünýä ýüzünde düýşlere ynanýan adamlar gaty känmikä diýýän. Kitap dükanlarynda düýş ýorgutlary barada kitaplar hem satylýar. Düýşler nämedir bir zat aňladýarmyka? Düýşler bizi satlandyrybam, gorkuzubam, nämedir bir zada umytlandyrybam bilýärler. Käwagtlar ýadyňa-oýuňa düşmeýän zatlar hem düýşüňe girýär. Ýaramaz düýşler adamy dowla düşürip, kalbyny howsala salýar. Şeýle düýşlerden soň adam içini hümledip, durmuşynda nähilidir bir ýakymsyz wakanyň bolaryna "garaşyp" ugraýar. Düýşleriň bize peýdasy ýa-da zyýany barmy? Olara ynanmak dogrumyka? Lukmançylykda düýş görmek nähili düşündirilýär? Ýa-da düýşler entek adamzat üçin açylmadyk syrlaryň birimikä?

Saýtyň muşdagy.

Jogaby oka

 • 4760 gezek okalan

ÇAGAMYZ GIJE GORKUP TURÝAR

 • Lukman
1 1 1 1 1

Salam, hormatly lukman! Biziñ 1 ýaşynda oglumyz bar. Ol gije rahat ýatanok, köp oýanýar, gözi ýumuk halda ejesiniñ ýanyna dykylyp, gaty aglap başlaýar. Aýalym ol bir zatdan gorkup aglaýar diýýär, gorky damaryny tutdursak gowy bolar diýýär. Oglumyzyñ başga ýagdaýlary gowy. Işdäsem gowy, ýöreýşem, dilem açyp başlady. Näme etsek gowy bolarka? Sabyrsyzlyk bilen jogabyñyza garaşýarys!

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2858 gezek okalan

SERHOŞLUK WE BEÝNIMIZ

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.91 (11 Ses)

Salam, hormatly lukman! Alkogolyñ beýni öýjüklerini öldürýändigi barada aýdylýar. Köp serhoş bolmalaryñ netijesinde beýni öýjükleri azalýarmy? Ýa serhoşlukdan açylmagyñ bilen ölen beýni öýjükleriniñ öwezi dolunýarmyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3249 gezek okalan

GARAGUŞ KESELINI BEJERIP BOLÝARMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.22 (32 Ses)

 

Salam,hormatly lukman! Garaguş keseli hakynda bize gürrün bermegiňizi haýyş edýäris. Bu keseliň dermany barmy? Ýa-da bu kesele ýolugan adam ömürboýy tutgaýly gezermi? Bize şular barada maglumat berseňiz hoşal bolardyk.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 9820 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 1.00 (1 Ses)

Salam, hormatly Lukman! Kämahal güýçli kelleagyrylarym bolýar. Hatda iki güne çekýän wagtlary hem bolýar. Şonda gijelerine-de uklap bilmeýärin.   Şeýle agyryny nädip ýeňilleşdirmeli?

Jahan.

Jogaby oka

 • 3577 gezek okalan