Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 2.50 (4 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Meniň bäş ýaşly oglumyň gözleri gündiz ýa gije ýatyp turandan soň 1 minutlyk çaşarýar. Soňra ýene öňküsi ýaly bolýar. Bu ýagdaýy lukmana aýtsam, çaganyň gözi kiçi wagty şeýleräk bolýar diýip aýtdy. Dogrudanam şeýlemikä? Bu howply dälmika? Ýa başga bir lukmana ýüz tutup bejergi almalymyka? Siziň berjek jogabyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 2447 gezek okalan

GÖZ MAŞHKLARYNY NÄHILI ETMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.80 (5 Ses)

Salam, hormatly Lukman! Men 22 ýaşymda. Men kitap okamagy halaýaryn, ýöne gözlerime aşa köp agram salmakdan gorkýaryn. Gözlere nähili maşk etmelidigini hem-de gözüň aşagynda ýygyrt bolmazlygy üçin nämeler etmelidigini maslahat berseňiz minnetdar bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 4562 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (3 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men häzir 17 yaşymda. Meniň gözüm 5 ýyyldan bäri gowy görmeýär, men daşdaky zatlary onçakly saýgaryp bilemok. Men köplenç telefona güýmenýärin.Telefona 30-40 minutdan köp güymensem, gözüm ýakyndaky zatlary hem saýgarmaýar. Öýdaki çyra seretsem, älemgoşar görünyär. Gözümin görüşi ýyl-ýyldan erbetleşýär Men äynek ulanmaýaryn.Bu howply keselmi?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 2845 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (5 Ses)

Salam men bina gurluşykda işleýän. Işlän döwrümde bir demir bölegini kesip durkam, ondan kiçiräk demir bölejiginiň gyzgyn gylçagy meniñ gözümiñ garajygyñ üstünden girdi, emma garajyga ýetmän üstünde ýuka perdede saklanan eken. Men ony şol wagt lukmana görkezdim gözümden onuñ gylçagyny aýyrdy, emma onuñ giren ýerinde oýuk edip tegmil goýdy. Lukman maña gözüñe damdyrylýan derman berdi men ony damdyryp gezdim. Ýuwaşdan agyry aýrylyp bitip ugrady, gözüñ üstündäki tegmil hem aýryldy, has oñat boldy. Şondan bäri 8 aý geçdi, emma gözüm öñküsi ýaly dury görmeýär bulaşyk görýär. Men näme etsemkäm? Men ýene hiç zat bolmadyk ýaly gowy görermikäm? Näme etmelidigini maslahat bermegi haýyş edýärin. Jogabyňyza garaşan.

Aman.

Jogaby oka

  • 2618 gezek okalan
  • 1
  • 2