Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (9 Ses)

Salam, lukmanlar! Käbir hamamlarda ýa-da umumy hamamlarda, saunalarda ýörite bug bolýar. Buguň adam saglygyna nähili peýdalary we zyýanlary bar? Ýürek agyrly, dem gysmaly adamlara buglara girmek bolýarmyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3178 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.71 (7 Ses)

Salam, hormatly lukman! Soragymyñ gelşiksizräk bolmagam mümkin. Ýöne geçen iki hepdäniň dowamynda tanaýanlarymdan 4 adam akmaklyk edip, dürli säbeplere görä uksus kislotasyny içip, öz janlaryna kast etdiler, ýöne lukmanlaryñ aladasy bilen ölmän galdylar. Şolar ýaly ýagdaýlarda, ýagny, uksus içen adama nähili ilkinji kömegi bermelikä?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 6298 gezek okalan

TUT KÖMELEGI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (2 Ses)

 

Salam, Lukman aga! Berýän maslahatlaryňyz üçin köp sag boluň! Tut agajynyň şepbigi (oňa tut kömelegi hem diýilýän eken) süýji keseliniň emi diýip eşitdik. Ony gaýnadyp içenleriň gandaky süýjiniň derejesiniň peselip, peýda tapanlar bar.

Şu barada giňrak maglumat beräýseňiz. Öňünden minnetdarlyk bildirmek bilen, saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2975 gezek okalan

MUMYÝA

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (2 Ses)

Salam, hormatly lukman! Mumyýa haýsy ýagdaýlarda we nädip ulanylýar? Şular barada maglumat berseňiz hoşal bolardyk.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3294 gezek okalan

BEZZAT ÇAGA

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.44 (16 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Biziň çagalarymyz (biri 2 ýaşynda, biri 5 ýaşynda, biri hem 7 ýaşynda) gaty bezzat, garagol. Hiçimiziň diýenini edenoklar. Bularyň terbiýesine nähiliräk çemeleşsek gowy bolarka? Umuman, çaga terbiýesi barada peýdaly maglumatlar berseňiz, örän hoşal bolardyk.

Saýtyň okyjysy.

Hormatly okyjy!

Çaga terbiýesiniň soraglary barada Size has peýdaly maglumatlary lukmanlar däl-de, tejribeli mugallymlar, çaga psihologlary berip biler diýip pikir edýärin.

Çaga terbiýesi inçeden çylşyrymly, wagty, takatlygy, hemişe gözlegde bolmagy talap edýändir. Bu meselede her adamynyň öz durmuş, maşgala tejribesine esaslanan pikiri bolup biler.

Oňa garamazdan, çaga terbiýesiniň esaslary barada käbir maglumatlary bermäge synanyşyk edeliň:

Jogaby oka

 • 4557 gezek okalan

E WITAMINI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.33 (3 Ses)

 

Salam, hormatly saýtyň lukmanlary! Men E witamini hakynda bilmek isleýän. Bu barada käbir maglumatlary berip bilmersiňizmi? Bu witamin nirede duşýar (ösümlikler, iýmit)? Nähili peýdalanylýar? Nähili ýagdaýlarda ulanylýar? Onuň nähili peýdaly häsiýetleri bar?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3312 gezek okalan

ÝÜZÄRLIK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.55 (11 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Ýüzärlik barada maglumat beräýseñiz, hoşal bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 7955 gezek okalan