Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GOŇAK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.00 (1 Ses)

 

Salam, lukman aga! Gaýrat edip, şu soraglaryma jogap bermegiňizi haýyş edýärin: Goňak näme sebäpden çykýar? Ony nädip we näme bilen aýryp bolýar? Jikme-jik berjek jogabyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 2291 gezek okalan

ÝÜZDE DÖREÝÄN KISTA

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 1.00 (1 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Meniň joramyň ýüzi çişip, lukmana görkezende, oňa ýüzünde kista bar diýip aýtdylar. Şular ýaly kesel adamda bolýarmy? Ol nämeden döreýärkä? Jogabyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 2274 gezek okalan

GOŇAK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.40 (5 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Men goňaklaryň nähili emele gelýäni, näme sebäpden döreýänini we ondan nädip dynyp bolýandygy barada bilesim gelýär. Şular barada maglumat bermegiňizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 2261 gezek okalan

BEDENDE DÖREÝÄN ÇIŞJAGAZLAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Meniñ bedenimiñ käbir ýerlerinde dürli ölçegdäki düwün ýaly çişjagazlar bar. Gören adamlar olara "žirowik" bolaýmasa diýýärler. Olaryñ agyrysam ýok welin, onda-da aýryp bolmaýarmyka? Maslahatyñyza garaşýaryn, sag boluñ!

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 2115 gezek okalan

SAKAR SAÇ

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (2 Ses)

 

Salam, hormatly lukman!

Meniň jigimde göni iki gaşynyň arasynda nar bardy, doglanda kiçijek nokat ýalydy. Indi 5 aý doldy welin, naryň ölçegi gitdigiçe ulalyp barýar. Halk arasynda nar diýseň aýrylýar diýýärler welin, lukmançylykda nähili maslahat berilýärkä? Ýene-de onuň ýeňse tarap saçy sakar we sary saç ýerinde tüýleri ýukajyk. Saçy syrylandan soňra garalarmyka? Şu soraglarymyza jogap berseňiz hoşal bolardyk.

Hormat bilen, saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 3566 gezek okalan