Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GUŞ (TOWUK) ETI WE BERHIZ

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (1 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Guş (towuk) etini biz käwagtlar uly işdamenlik bilen küýseýäris ýa-da köp berhiz tutyan adamlara towuk etinden nahar  iýmekmaslahat berilýär. Golaýda teleýaýlym  arkaly  jüýjänin bary-ýogy 45 günüň icinde 1,5 kg  agramyny artdyryp bazara hödürlenýänligini eşitdim. Şeýle  ýetişdirilen towuklaryň  berhiz üçin ulanmaklyga nähili maslahatyňyz bar?! Mundan başga-da  öý  towuklarynyň  etinden nähili tapawutlanyandyklary barada hem bize maglumat berseniz, sizden hoşal bolardyk.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2158 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 2.50 (2 Ses)

Salam, hormatly lukman! Nobatdaky göwrelilik sebäpli oglumyzy laýyk 1 ýaşynda ene süýdünden aýyrmaly bolduk. Häzir ol 1 ýaş 2 aýlyk. Oglumyza esasan öz iýýän zatlarymyzdan berýäris. Özem etli naharlary gowy iýýär. Daşyndan gosmaça çaga iýmitlerini beremzok. Öz adaty iýýän iýmitlerimiz bilen bilelikde towuk etinden büzmeçeler, miwe şireleri, banan, alma, ýogurt, ýumurtga, şekerli çaý, sokolad hem onuň halaýan zatlary. Sygyr süýdüni, mannyý kaşany iýenok, halanok. Eýsem şu iýmitlendirişimiz bolýarmyka? Ene süýdünden irräk aýranymyz sebäpli indiden beýläk nähili iýmitlendirmegi maslahat berýärsiňiz? Siziň maslahatyňyza garaşýarys. Sag boluň!

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2191 gezek okalan

DOŇUZ ETINI IÝMEK ZYÝANLYMYKA?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

Salam, lukman! Dostlarymyňbiri doňuz etini iýmekligiňorganizm üçin gaty zyýanlydygyny aýtdy. Bu dogrumy? Doňuz etiniňzyýanly bolmagyna getirýän, onuñ goýun, sygyr ýa-da towuk etinden tapawutlanýan taraplary barmy?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2213 gezek okalan

ALKOGOLYŇ PEÝDALY MÖÇBERI BARMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (3 Ses)

Salam, hormatly lukmanlar! Il arasynda spirtli içgiler, alkogolly önümler (esasan hem arak içgisi) barada dürli zatlar aýdylýar. Kimler aragyñ az mukdarda içilmeginiñ organizm üçin peýdalydygyny nygtasa, başga birleri aragyñ islendik mukdarynyñ içilmeginiñ organizm üçin zyýanlydygyny aýdýarlar. Eýsem bularyñ haýsy biri dogruka (esasan hem arak içgisi babatynda)?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2852 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (16 Ses)

Salam, hormatly Lukman! Belok maddasy hakda şu aşakdaky soraglaryma jogap berseňiz, örän hoşal bolardym:

 1. Adam bir gije-gündiziň dowamynda näçe mukdarda belok kabul etmeli?
 2. Adam bedeninde belok ýetmezçilik edende nähili kynçylyklar döräp biler?
 3. Ösümlik we mal belogynyň arasynda näme tapawut bar? Adam mal belogyny kabul etmezden, diňe ösümlik belogy bilen ýaşap bilermi?
 4. Eger bedende mal belogy ýetmezçilik etse ýa-da iýmitiň düzüminde mal belogy uzak wagtlap ýa-da asla bolmasa, iýmit bilen kabul edilen ösümlik belogy bedenimizde mal belogyna öwrülip bilýärmi?
 5. Bedeniň beloga bolan mätäçligini lukmançylykda ýörite taýýarlanýan belok içgileri ýa-da gerdejikleri bilen kanagatlandyryp bolýarmy? Eger bu mümkin bolsa, şeýle içginiň ýa-da gerdejikleriň ady näme? Olary nireden tapyp bolýar? Olaryň zyýany we peýdasy nähili? Umuman, belok barada giňişleýin gürrüň berseňiz, minnetdar bolardym.

Hormat bilen, saýtyň höwesjeň okyjysy Şatlyk.

Jogaby oka

 • 4820 gezek okalan

KISEL IÇMEK ZYÝANLYMYKA?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

Salam, hormatly lukman! Nahar wagtynda, naharyň ýanyndan çaý, kähalatlarda bolsa kisel içilýän wagtlary bolýar. Kiseli her gün içmek erkegiň/zenanyň jynsy islegini peseldip bilermikä?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 2166 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.60 (10 Ses)

Salam Lukman!

Coca-colanyň sagdyn adamyn saglygyna zyýany barmyka? Haýsy organlaryna, sol sanda Fanta ya-da beyleki gazlandyrylan icgiler hem Coca-cola bilen deň hatarda görülyärmi? Belki bu içgilerin nahardan soň ya-da islendik wagty suwsuzlygyňy gandyrmak üçin icmekligiň öz düzgüni bardyr? Şular barada maslahat berseňiz sizden hoşal bolardyk!!!

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4883 gezek okalan

BERHIZ PEÝDALYMY ÝA-DA ZYÝANLY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.60 (5 Ses)

Hormatly lukman! Men hepdede 24 sagat hiç zat iýmän, suw hem içmän, berhiz saklaýan. Mende ýürek we nerw keseli bar: yuregim çalt urýar, pikirlerim bulaşýar. Maňa berhiz peýdalymyka ýa zyýanly? Men käwagt berhizden soňra we berhiz wagtynda özümi erbet duýýaryn, ýüregimdäki agyry aýrylýar, emma kelläm güýçli agyrýar? Belki, men berhizi ýalňyş ulanyandyryn ya-da mana zyyanlydyr. Maslahat berseňiz, hoşal bolardym.

Hormat bilen, saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3467 gezek okalan
 • 1
 • 2