1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.64 (55 Ses)

Salam lukman! Size şeyleräk bir sorag bilen ýüzlenesim gelýär. Çaga galdyrmazlyk üçin jynsy gatnaşykda wagtlaýynça "daşyna dokmeklik" usulyny ulanýarys. Bu usulyň 2-3 ýylyň dowamynda ulanylmagy soňundan çaga galmagyna täsirini ýetirip bilermi? Onuň aýal üçin nähili zyýany bar?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 7577 gezek okalan

IÇIŇ ÝELLENMEGINIŇ SEBÄPLERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.71 (7 Ses)

Salam lukman! Men 27 ýaşyndaky oglan. Meni içimde howanyň bolmagy biynjalyk edýär. Käwagtlar içimin agyrsyndan ýerimden hem turmaga ýagdaýym galmaýar. Iýýän iýmitlerim hem adaty önümler. Uly täretim hem üýtgewsiz, içim geçmeýär. Içim näme sebäplerden ýellenip biler?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 1916 gezek okalan

GULAKDAKY OŇAÝSYZLYKLAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.29 (7 Ses)

Hormatly lukman! Men 21 ýaşymda. Meniñ gulagymyñ içinde bygyrdy bar, meniñ pikirimçe bir zat bar ýaly. Şondan bäri kellämde hem kämahal sanjylar bolýar. Maña maslahat bermegiñizi haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 1341 gezek okalan