Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

LEZZETIŇ ALAMATLARY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.98 (89 Ses)

Hormatly lukman! Meniň öýlenenime 3 aý boldy. Jynsy gatnaşyklarda nähili ýagdaýlar, gatnaşyk görnüşleri aýalyň doly kanagatlanmagyna getirip bilýärkä? Aýalda dörän orgazmy nädip duýup bolýar?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 17060 gezek okalan

ELLERIM NÄME ÜÇIN GIJEÝÄR?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.76 (17 Ses)

Salam lukman. Meniň 2,5 ýyl bäri elim gijileýär. Lukmanlara ýüzlensem ekzema ýa-da gribok diýdiler. Prednizolon melhemi ulanmagy bellediler, ýöne ony ulansam aýrylýar, ulanmasam ýene başlaýar. Sowuklamany bejermek üçin "otly ukol" diýilýänini aldym. Şondan boldumyka ýa-da iýmit-siňdiriş agzalarda kemçilik barmyka? Maslahatyňyza mätäç.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 1348 gezek okalan

DERÄ ÇÜMEN DEL JISIMLER

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.42 (12 Ses)

Salam lukman. Men üç ýyl mundan öñ deňze gidemde iki göwsümiň aşagyndaky derä aýna bölejikleri çümdi. Olar meni biynjalyk edenok. Ýöne olaryň çykarylman galdyrylmasy howply dälmi?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 1292 gezek okalan

BUTLARYŇ TENMEGINE GARŞY ÇÄRELER

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.12 (17 Ses)

Hormatly lukman! Yssy howalarda gyzlaryň köpüsiniň butlarynyň iç ýüzi tenýär we olaryň arasy gyzaryp, soňundan garalmak bilen bolýar. Bu ýagday bizi utandyrýar. Dörän gara tegmilli yzy aýyrmak üçin nämeler ulanyp bolýar?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 1350 gezek okalan

GAN TABŞYRMA DÜZGÜNLERI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.57 (7 Ses)

Salam lukman! Men bir gün gan tabşyrmaga bardym. Lukman meniň agramym bilen gyzyklananda, men agramymyň 54-55 kg. aýtdym. Lukman meniň agramymyň ýetmeýändigini aýdyp, gan tabşyrmaga rugsat bermedi. Gan tabşyrmak üçin beden agramynyň görkezijileri şeýle wajypmyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 1391 gezek okalan

JYNSY GATNAŞYGYŇ DOWAMLYLYGY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.26 (53 Ses)

Hormatly lukman! Men 20 ýaşymda. Ýaňy ýakynda öýlendim. Men gelnim bilen jynsy gatnaşyk edenimde jynsy gatnaşygyň dowamlygy 1-2 minutdan uzaga çekenok. Lukmançylyk taýdan kadaly dowamlylyk näçe bolmaly? Näme sebäpden jynsy gatnaşygyň dowamlylygy gysgalýar we bu ýagdaýy nädip bejerip bolýar?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 8261 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.91 (11 Ses)

Salam lukman!

Meniň oglum doglaly bäri uly meýdan edip bilenok. Barlaglaryň netijesinde Girşprungyň keseli diýip çakladylar we 1 ýaşandan soň operasiýa geçirmegi maslahat berdiler. Oňa çenli diňe hepdede 2 gün klizma etmegi tabşyrdylar. Biz lukmanlaryň maslahatyny berjaý edýäris. Oglumyz 1 ýaşady, ýöne operasiýa etdirmekden gorkýaryn. Operasiýasyz özünden gowlaşyp taret edip bilermikä ýa-da operasiýasyz başga usul bilen bejerip bolarmyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 1541 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.07 (14 Ses)

Salam lukman! Men 1987-nji ýylda doglan. Men käwagtlar irdenlerine oýanamda erkeklik ýagdaýym turgyn bolýar, ýogsa hiç hili düýş hem göremok. Beýle ýagdaý name üçin döreýärkä ýa-da meniň saglygymda kemçilik barmyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3697 gezek okalan