Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

ÇALT GEÇÝÄN JYNSY GATNAŞYK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.06 (51 Ses)

Salam hormatly lukman!

Men birinji gezek jynsy gatnaşyk edemde ol örän çalt bolup geçýär. Bu ýagdaý bolsa ýoldaşymyň  menden  kanagatlanmazlygynyň sebäbi bolýar. Jynsy gatnaşygyň arakesmesiz dowam edilmegini üpjün edýän ýörite dermanlaryň bardygyny eşitdik. Bu dermanlar zyýanlymyka? Biziň dermanhanalarymyzda satylýan  derman serişdeleriň atlary we kabul ediliş düzgünleri barada maslahat beräýseňiz.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 22212 gezek okalan

JYNSY AGZALAR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.53 (19 Ses)

Salam, hormatly lukman! Çagadaky dogabitdi ýeke ýumurtgalyk gelejekde zyýan berip bilermi? Şuňa gaýrat edip, düşündiriş berseňiz, minnetdar bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 6112 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.71 (7 Ses)

Salam, hormatly lukman! Meniň çagam bolanok, 3 gezek urolog lukmanyñ maslahaty boýunça bejergi aldym. Her gezek döl  2%-3% üýtgeýär. Türk teleýaýlymlaryndan keçiboýnuz diýen (bag) ösümlik döl üçin peýdaly diýip görkezýarler. Biziñ ýurdumyzda şeýle ösümlik barmyka? Dölüň hilini gowulandyrýan başga ösümlikler-de barmyka? Jogabyňyza garaşýaryn.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4577 gezek okalan

ERKEK TOHUMY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (8 Ses)

Salam, hormatly lukman! Erkeklik tohumyndaky öýjükleriň işjeňligini näme sebäpden peselýär we onuň işjeňligini nädip ýokarlandyryp bolar?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 6706 gezek okalan

BU MÜMKINMIKÄ?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.40 (10 Ses)

Salam, hormatly lukman! Ujydy yzygiderli edilýän ýörite massažlar, maşklar bilen ulaltmak mümkinmikä?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5430 gezek okalan

JYNS GATNAŞYGYNDAKY NÄSAZLYK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.18 (11 Ses)

Salam, hormatly lukman! Men 29 ýaşymda. Aýalym bilen jyns gatnaşykda bolanymda, dölüm gelenden soň köplenç 2-3 sagatdan soň bilim agyrýar. Munuň sebäbi nämekä? Döl erkek adamyň niresinde döreýärkä we ol gelende oňurga nähili täsir edýärka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5803 gezek okalan

ÝAŞ ÇAGA BARADA

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (4 Ses)

 

 

Salam, hormatly lukman! Menin 3 aýlyk oglum bar. Doglany bäri onuň çep tarap ýumurtgasy aram-aram çişýär, ýöne çişen wagty oglum aglanok. Muňa näme sebäp bolup biler? Bu näme üçin beýle bolýarka?  Oglumy haýsy lukmana ýüz tutmagy maslahat berýärsiniz? Doly maglumat ýermegiňizi Sizden haýyş edýärin.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 4652 gezek okalan

JYNSY GOWŞAKLYK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.27 (11 Ses)

 

 

Salam, Lukman! Men bir kärhanada yükçi bolup işleýän. Her gün diýen ýaly agyr zatlary götermeli bolýar. Şol agyr ýükleri götermegim jynsy gowşaklyga getirip bilermi? Özüm entek yaş, 22 yaşymda. Ereksiýa giç bolýar we önler 3-4 minutdan "dökýän" bolsam, indi 7-8 minutdan "dökýän".

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 6473 gezek okalan

SEKSUAL GATNAŞYK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.60 (15 Ses)

 

Salam, hormatly lukman! Men hemişe aýalym bilen düşekde bolamda, 1-nji saparym örän çalt gelýär. 2-nji saparym bolsa wagty bilen bolanok, 1 sagatdan soň bolýar. Meniň seksual işjeňligim adatymy ýa nähili? Eger adaty bolmasa, men näme etmeli? 2-nji sapar bahym turar yaly näme etmeli? Men 24 ýaşymda.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 8579 gezek okalan