Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.12 (17 Ses)

Salam lukman! Men 1987-nji ýylda doglan. Men käwagtlar irdenlerine oýanamda erkeklik ýagdaýym turgyn bolýar, ýogsa hiç hili düýş hem göremok. Beýle ýagdaý name üçin döreýärkä ýa-da meniň saglygymda kemçilik barmyka?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 6200 gezek okalan

JYNS AGZADA DÖRÄP BILJEK ÖRGÜNLER

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.64 (14 Ses)

Salam lukman! Men 22 ýaşymda, jynsym erkek. Meniň ujydymyň aşagynda kiçijik 3-4 düwürtigiň döremegi meni ynjalykdan gaçyrýar. Meniň özümi hiç zat biynjalyk edenok. Men mundan 3 ýyl öň jyns gatnaşygy arkaly geçýän kesele sezewar boldum we bejergi aldym. Bejergiden soň geçen barlagym meniň sagalandygymy görkezdi. Şeýle ýagdaý mende 1 ýyldan bäri dowam edýär. Bu nämeden bolup bilýärkä?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5283 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (13 Ses)

Hormatly lukman! Meniň çagalarym bar. Özüm 30 ýaşymda. Meniň warikosele keselim bar. Çep tarapymda ýumurtgam juda kiçi. Geljekde warikosele keseliniň jynsy gurbatymyň peselmegine we buşukmagymyň kynlaşdyrmagyna getirmegi mümkinmi?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 3781 gezek okalan

JYNSY ISLEGIŇ BOLMAZLYGYNYŇ SEBÄBI

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.73 (11 Ses)

Salam lukman! Men 19 yaşymdaky oglan. Ýumurtgajyklara alnan şikeslenmeden soň meniň jynsy höwesim peseldi. Men özümi ýigrenip başladym. Meniň üçin durmuşyň manysy gaçdy. Şunuň bejergisi barmyka we men nirede bejergi alyp bilerin? Maňa bu kynçylykdan çykmaga sizin kömegiňiz gerek.

Saýtyň okyjysy Serik.

Jogaby oka

 • 5490 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.72 (18 Ses)

Salam hormatly lukman! Özüm 65 yaşymda. Meni gündüzlerine peşewiň hayal bölünip çykmagy, gijelerine bolsa bu ýagdaýyň has hem haýallamagy ynjalykdan gaçyrýar. Bu nämänin alamatyka we ony nahili bejermelikä? Operasiya etman bejerip bolarmy?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5833 gezek okalan

KRIPTORHIZM WE ÖNELGELILIK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.44 (9 Ses)

Salam hormatly Lukman! Meniň 23 ýaşymyń içinde sag taraplaýyn kriptorhizm sebäpli operasiýa edilip, sag ýumurtgam ýerine düşürildi. Men häzir 32 ýaşymy dolduryp barýan. Öýlenenime 7 ýyl dolup barýar ýöne entegem çaga galanok. Men welaýatymyzdaky lukmanlara barlaga baranymda, olar meniñ dölümde hiç-hili tohumyñ ýokdugyny aýtdylar we bejergi berip başladylar. Men ep-esli wagtlap olaryñ bejergilerini aldym. Olar iñ soñunda bejergini tamamladylar we menden hiç wagt çaga önmejekdigini aýtdylar. Men birnäçe wagtlap gamgyn halda ýaşadym we soñra paýtagtymyza gidip görmegi ýüregime düwdüm. Paýtagtymyzdaky lukman maña bu derdi bejerip bolýandygyny aýtdy we täzeden (öñkä meñzemeýän) bejergi berip başlady. Men ep-esli wagt gatnap bejergi aldym we häzir hem bejergim tamamlananok. Ýöne häzirki wagtda men käbir sebäplere görä bejergi almaga baryp bilemok. Men bu ýagdaýa gaty gynanýan we ilkinji mümkinçilik tapan badyma paýtagtymyza ugrajak. Meniñ sizden sorajak soragym: meniñ ýagdaýymdaky adamyñ sagalyp gitmeginiñ ähtimallygy nähili?

Saýtyň okyjysy, Mätäji.

Jogaby oka

 • 3608 gezek okalan

JYNS AGZADAN BÖLÜNIP ÇYKMALAR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.50 (10 Ses)

Salam hormatly lukman! Men 22 yaşymda. Hiç gatnaşyk bolmazdan we hic hili gyjynmazdan, menin ujydymdan ak sepbik gelyar. Mana sol hakda gurrun beraýseniz minnetdar bolardym.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

 • 5166 gezek okalan

V-PILL DERMANY BARADA BILESIM GELÝÄR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.75 (12 Ses)

Salam hormatly lukman! Men 25 ýaşymda, ýöne meniň ujydymyň örän kiçiligi meni uly alada goýýar. Ujydyň uly ýa-da kiçi bolmagynyň geljekde çaga ýasamakda täsiri barmy? Jynsy gatnaşygyň dowamlylygy hem 1 minuda ýetmeýär. Men V-pill dermanyny ulansam peýdasy degermi? Şu derman barada maglumat berseňiz, meni uly aladadan dyndyrdygyňyz bolardy.

Saýtyň okyjysy, Akmyrat.

Jogaby oka

 • 6845 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.47 (34 Ses)

Salam hormatly lukman! Men 18 ýaşymda. Maňa lukman warikosele kesel kesgidini goýup, operasiýa etmelidigini aýtdy. Men operasiýa etdirmäge gorkýaryn, maşgalam hem göwnänok. Bu keseli dermanlaryň kömegi bilen bejerip bolmazmy?

Saýtyň okyjysy.

Salam lukman! Men Size şeýle sorag bilen ýüzlenmekçi. Ýakynda mende warikosel keselini anykladylar. Köp ýörämde erkeklik agzalarym agyrýar. Özüm hem entek öýlenmedik. Meniň eşidişime görä, warikosel önelgesizlige getirýämiş. Bu dogrumyka?

Saýtyň okyjysy.

Salam hormatly lukman! Men warikosele sebäpli operasiýa etdirdim. Operasiýadan soň berjaý etmeli düzgünler barada aýdaýsaňyz minnetdar bolardym. Ondan soň näçe wagtlap jynsy gatnaşyklary geçirmeli dälkä?

Saýtyň okyjysy.

Dowamy

 • 10648 gezek okalan