GÖWREDE ÇAGA GALYP BILERMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.56 (27 Ses)

Biz ýaňy-ýakynda toý etdik. Şondan bäri 2 aý geçdi, emma aýalymyñ göwresinde çaga galanok. Men aýalym bilen jynsy gatnaşykda bolanymda, onuñ jyns agzalary çygjarmaýar we kän gyjynmaýar. Şeýle ýagdaýda aýalymyñ göwresinde çaga galyp bilermi? Onuñ göwresinde galar ýaly näme etmeli?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 11340 gezek okalan

ISLENILMEDIK GÖWRELILIK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.12 (26 Ses)

Her bir jynsy gatnaşykdan soň aýalyň göwresinde çaga galyp bilýärmi? Ýa-da aýalyň göwresinde çaga galmagyň belli bir öz wagty barmy? Islenilmedik göwreliligiň öňüni almak üçin, jynsy gatnaşykdan haçan saklanmaly?

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 9136 gezek okalan

SIRINGOMIÝELIÝA

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (15 Ses)

"Siringomieliýa ýa-da siringobulbiýa, oňurga ýiliginiň belli bir bölekleriniň inçelmesi, käbir böleklerinde intermodulýar gabara döreme, çanaklyk organlarynyň funksiýalarynyň bozulmagy" - diýlip, diognaz goýlan hassanyň ýagdaýy agyr. Ýöremekden galan. Aýaklary agyrýar, güýçli çekýär we başga dertler. Ýüz tutulan neýrohiruruglar operasiýa degişli däldigini aýdýarlar.

Bu kesele näme çäre barka? Siziň maslahatyňyza mätäç.

Saýtyň okyjysy.

Jogaby oka

  • 2379 gezek okalan