ynsanperwerlik_08022018.jpg
Siz üçin göwrelilige garşy ulanylýan serişdeler elýetermi?
 • 18 Aprel 2018, Çarşenbe

  JYNSY ÝOKANÇLYKLAR: NÄDIP ÖŇÜNI ALMALY WE NÄDIP SAÝGARMALY? – DIŇE HAKYKATLAR

  Jynsy ýokançlyklar – bu sözleri eşidenimizde inimiz tikeneklemeýänimiz az-azdyr. Olaryň gorkunç suratlary görkezilýär we ölüm howply alamatlary barada köp gürrüňler edilýär. Jynsy ýokançlyklaryň gorkunç taraplaryna şeýle köp üns berilýärkä, sen…

  Hyzmatdaşymyz

  147 gezek okalan

 • 10 Aprel 2018, Sişenbe

  ONKOPSIHOLOGIÝA: NÄSAG BILEN DOGRY ARAGATNAŞYGYŇ USULLARY

  Amerikan alymlary onkologiýa keselli näsaglara düşünmäge, ony goldamaga, onuň bilen dogry, ýakyn aragatnaşygy saklamaga kömek etjek ylmyň täze ugruny – onkopsihologiýany döretdiler. Amerikan lukmançylyk iş kadalaryna laýyklykda, lukman näsaga bu…

  Lukman

  176 gezek okalan

 • 04 Aprel 2018, Çarşenbe

  «КРИЧИ, НЕ КРИЧИ, МНЕ ВСЕ РАВНО» – КАК СПРАВЛЯТЬСЯ СО СТРЕССОМ НА РАБОТЕ

  Те, кто работают в современном корпоративном мире Туркменистана знает, что начальники кричат на подчиненных и даже гордятся этим. Раньше крик на работе объясняли тем, что на вашего начальника кричит его…

  Hyzmatdaşymyz

  220 gezek okalan

 • 31 Mart 2018, Şenbe

  ZENANLARYŇ ÖZLERI BARADA BILMELI 10 MÖHÜM MAGLUMATY

  Meniň öňümde oturan gelin durmuşa çykandan soň birinji gezek aýal lukmanynyň maslahatyny almak üçin gelipdi. Ýüzüni aşak salyp, utanyp we çala ýylgyryp maňa arzyny aýtmaga ymtylýardy: "Meniň aýal ugrum agyrýar…

  Hyzmatdaşymyz

  522 gezek okalan

 • 29 Mart 2018, Perşenbe

  TÜRKMENISTANLY ÝAŞLARYŇ "ÇYRAÇYLAŞMAK" PROSESI

  "Türkmen ýaşlary" diýlende kimler göz öňüňize gelýär? Akylly-başly, edep-terbiýeli nesillermi ýa-da köçelerdäki çyraçylar? "Çyraçy" sözi entek türkmen diliniň sözlügine girizilmedi. Meniň düşünjäme görä, çyraçy – bu ilden üýtgeşik, göze ilginç…

  Hyzmatdaşymyz

  459 gezek okalan

 • 26 Mart 2018, Duşenbe

  СКОЛЬКО СТОИТ БЫТЬ КРАСИВОЙ В ТУРКМЕНИСТАНЕ?

  Каждая девушка хочет быть красивой. Однако стандарты красоты и моды разнятся и меняются каждые 5-10 лет. Также меняются и цены на них. Мы подсчитали сколько стоит быть красивой в Туркменистане…

  Hyzmatdaşymyz

  524 gezek okalan

 • 20 Mart 2018, Sişenbe

  ÇAGAM – ÖMÜR DOWAMATYM

  ÝUNISEF-iň "Çaga ömrüniň ilkinji 1000 güni – onuň bagtly geljeginiň gözbaşydyr" atly bäsleşigine gatnaşyjynyň makalasyny hödürleýäris. Bäsleşik BMG-nyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan gurnalýar. Bäşleşigiň maksady – adamyň akyl…

  Hyzmatdaşymyz

  201 gezek okalan

 • 16 Mart 2018, Anna

  DEM ALYŞ ÝOLLARYNA DEL JISIM DÜŞENDE ILKINJI KÖMEGIŇ BERILŞI

  Dem alyş ýollaryna köplenç iýmit (hoz, süýji, sakgyç) we ownuk jisimler (togolok jisimler, çaga oýnawaçlarynyň bölejikleri) düşýär. Dem alyş ýollaryna düşen del jisimi aýyrmakda emeli üsgürmegiň peýdasy uludyr. Käbir ýagdaýlarda,…

  Hyzmatdaşymyz

  207 gezek okalan

Soňky teswirler

enka tarapyndan MUGALLYM WE OKUWÇY makalada
mugallymcylyk kari oran kyn kar yone muna garamazdan mugallymcylyk in mukaddes kar. yone onun ucin s...
Salam lukman jynsyny ulaltyan derman bamyka tarapyndan JYNS GATNAŞYGY HÖWESLENDIRER ÝALY DERMAN BARMY? makalada
Salam lukman jyns taydan ulaltyan derman bamka?
Didar tarapyndan SAÇ DÖKÜLMESINE GARŞY NÄME ETMELI? makalada
Menin sacym dusya name etmeli maslahat berin Doktor.
Altyn! Eger göwrelilik bolmasa, ýumurtgalyklaryň işiniň, galkan şekilli mäziň işiniň bozul...
Dogry, köp duş gelýän toslamalar. Ýöne köpüsi erkekler tarapyndan dörän öýdýän. "Daşa...
+Toslamalar: Prezerwatiw ulansaň jynsy kesel hiç ýokaşmaýar. Prezerwatiwi sabynly suw bilen ý...

Ýazylanlardan

Iýun 18, 2011

HAPGYRTMA

2670 gezek okalan

Oktýabr 01, 2012

ZIBILHANALARYŇ GOLAÝYNDA ÝAŞAMAK HOWPLYMYKA?

3545 gezek okalan

Ýanwar 27, 2011

KELLAGYRY

6312 gezek okalan

Awgust 12, 2016

ÝAGŞYLYK ETMEGIŇ WAGTY GELDI

1867 gezek okalan

Sentýabr 24, 2012

KERLIK WE GULAGY AGYRLYK

17480 gezek okalan

Oktýabr 11, 2016

"GYZLARY ÖÝDEN ÇYKARMALY DÄL!"...

2414 gezek okalan