Covid-19 Bilmeliler
 • 01 Iýun 2020, Duşenbe

  ÇAGASY ÝOGALAN MAŞGALA NÄDIP GOLDAW BERMELI?

  Gazagystanly awtor Dinara Kusain, "Salam, ene-atalar" atly kitabynda çaga ölümçiliginden we çagasy aýrylan maşgalalara, şeýle hem agyr keselli çagalara goldaw bermekden söz açýar. Men makalany okap, türkmenistanly ene-atalara, maşgalalara peýdaly…

  Hyzmatdaşymyz

  109 gezek okalan

 • 01 Iýun 2020, Duşenbe

  AIW ENEDEN ÇAGA GEÇIP BILÝÄRMI?

  AIW-pozitiw eneden göwrelilik döwründe, dogrumda ýa-da emdirende çaga AIW ýokuşyp bilýär. Hiç hili çäre görülmedik ýagdaýynda, AIW-yň çaga ýokuşma ähtimallygy 15% - 45% aralygydyr. Emma göwrelilik döwri, dogrumda we emdirilen…

  Lukman

  63 gezek okalan

 • 30 Maý 2020, Şenbe

  KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLAR (29.05.2020)

  Lukman

  14582 gezek okalan

 • 30 Maý 2020, Şenbe

  SARS-COV-2 WIRUSY JYNSY GATNAŞYKDA SPERMANYŇ (DÖLÜŇ) ÜSTI BILEN ÝOKUŞYP BILÝÄRMI?

  COVID-19 adam spermasyndan hem tapyldy, emma onuň sperma arkaly ýokuşyp biljegi gümanly. Ýöne bu heniz "mümkin däl" diýlip tassyklanylmady. COVID-19 bilen kesellän 34 sany hytaýly erkek adamyň gatnaşmagynda geçirilen ylmy…

  Lukman

  182 gezek okalan

 • 30 Maý 2020, Şenbe

  BSGG ILKINJI GEZEK INSULIN KÖMEGINI KABUL ETDI

  Global farmasewtiki şereketi Novo Nordisk 50 sany pes we orta girdejili ýurtlara insulin kömegini berer. Bu insulin diabetli näsaglar üçin ulanylar. Gymmaty 1.3 million amerikan dollaryna barabar bolan insuliniň we…

  Lukman

  80 gezek okalan

 • 30 Maý 2020, Şenbe

  MASKANY NÄDIP DAKYNMALY, ULANMALY, AÝYRMALY WE ZYŇMALY?

  Eger maska geýýän bolsaň, onuň ulanylyş düzgünlerini hökman bilmeli.

  Lukman

  103 gezek okalan

 • 29 Maý 2020, Anna

  ELEKTRON ÇİLİMLER NÄ DEREJEDE HOWPLY?

  Elektron çilimler we şolara meňzeş serişdeler howplumy? Elektron çilimiň (e-çilim) birnäçe dürli görnüşi bolup, onuň iň giň ýaýranlaryna elektron nikotin paýlaýan sistemalar (iňlisçesi: electronic nicotine delivery systems ýa-da ENDS) we…

  Hyzmatdaşymyz

  121 gezek okalan

 • 27 Maý 2020, Çarşenbe

  AZ SATYN ALYŇ – UZAK WAGT GEÝIŇ: "HAÝAL MODA" BARADA

  "Haýal moda" ("slow fashion") termini 10 ýyldan hem gowrak mundan ozal, 2007-nji ýylda döräpdir. Haýal moda – bu egin-eşigiň modasyna güýçli çemeleşme bolup: wagtlaýyn trendlary aşa köp ullanmakdan we olary…

  Hyzmatdaşymyz

  226 gezek okalan