Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 26 Noýabr 2021, Anna

  KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (26.11.2021)

  Lukman

  44789 gezek okalan

 • 26 Noýabr 2021, Anna

  AÝALLARDA ÝÜREK INFARKTYNYŇ ALAMATLARY

  Hemmämiz erkek adamyň agyr dem alyp, döşüni gysyp, ýere ýykylýan film sahnalaryny gören bolsak gerek. Hakyky durmuşda welin, ýürek keseliniň pidasy aýal hem bolup bilýär we bu hadysanyň filmlerdäki ýaly…

  Lukman

  20 gezek okalan

 • 23 Noýabr 2021, Sişenbe

  GURÇUGY NÄHILI BEJERIP BOLÝAR?

  Gurçuklar ösümliklerde, haýwanlaryň we adamynyň bedeniniň içinde ýaşap, olaryň hasabyna iýmitlenýärler. Şonuň üçin hem olary başgaça "mugthorlar" (parazit) diýip hem atlandyrýarlar. Biz mugthorlaryň hemmesini "gurçuklar" diýip atlandyrsakda olaryň ençeme görnüşi…

  Lukman

  40 gezek okalan

 • 22 Noýabr 2021, Duşenbe

  AÝBAŞYDAN GALMA WE ÝÜREK KESELI

  Ýaş gitdikçe ýürek keseliniň döreme töwekgelçiligi hemmelerde ýokarlanýar, emma aýallaryň aýbaşydan galma (klimaks) döwrüniň başlanmagy bilen keseliň alamatlary has aýdyňlaşyp biler. Aýbaşydan galma ýürek-damar kesellerini döretmeýär. Şeýle-de bolsa, aýbaşydan galma…

  Lukman

  31 gezek okalan

 • 18 Noýabr 2021, Perşenbe

  ÝAKYN ADAMYŇY ÝITIRMEK: GUSSANY ÝEŇIP GEÇMEGIŇ ÝOLLARY

  Maşgalada ýakyn adamyňy ýitirmek her adam üçin agyr synag, gam-gussanyň agyr labyrynyň başlangyjy bolýar. Ýakyn adamyň ölümini her kim dürli-dürli kabul edýär, döreýän gussany, "emosional boşlugy" dürli ýagdaýlarda ýeňip geçmäge…

  Lukman

  53 gezek okalan

 • 17 Noýabr 2021, Çarşenbe

  DIABET BEJERGILERI HEMMELERE ELÝETERMI?

  Insuliniň üsti açylanyndan bir asyr soňra hem, diabetli adamlar bejergi almakda birnäçe päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar: gymmat bahalar, almasy kyn bolan insulin, insulin öndürijileriň örän azlygy, gowşak saglyk ulgamlary we…

  Lukman

  50 gezek okalan

 • 17 Noýabr 2021, Çarşenbe

  GYZAMYGYŇ KÖPELMEGINE GARAŞYLÝAR

  20 ýyldan bäri ilkinji gezek gyzamyk sanjymy edilmedik bäbekleriň sany köpeldi. Munuň netijesinde gyzamyk hadysalary tiz ýaýrap biler. BSGG-nyň ýakynda çap eden hasabatyna görä:

  Lukman

  42 gezek okalan

 • 17 Noýabr 2021, Çarşenbe

  ÇILIMI TAŞLAMAK ÜÇIN TÄZE, PEÝDALY DERMANLAR

  Temmäki her ýyl ýürek-damar, öýken, rak, diabet we birnäçe beýleki keselleriň üsti bilen 8 million adamyň ölümine sebäp bolýar. Temmäkiden el çekmek kyn düşüp bilýär, esasanam COVID-19 pandemiýasynyň sosial we…

  Lukman

  49 gezek okalan