Gadyrly dostlar we joralar, Saglyk oktýabrda 10 ýaşaýar! Pursatdan peýdalanyp, biz siziň pikirleriňizi eşitmek isleýäris. Siziň pikirleriňiz we teklipleriňiz köpdürli okyjylarymyzyň isleglerini has gowy kanagatlandyrmaga kömek eder. Birnäçe minudyňyzy aýryp, şu soragnamany doldurmagyňyzy haýyş edýäris. Bize haýsy temalar barada has köp okasyňyzyň gelýändigini hem aýdyp bilersiňiz.

Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 24 Oktýabr 2020, Şenbe

  KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLAR (23.10.2020)

  Lukman

  30247 gezek okalan

 • 23 Oktýabr 2020, Anna

  ÝOLDAŞYM ÖRÄN GABANJAŇ

  Salam Saglyk. Ýoldaşym örän gabanjaň. 8 ýyl durmuşyň dowamynda görmedik günüm galmady. Aýrylyşmajak bolup her zadam etdim. Bolmady. Psihologa gideli hem diýdim. Men onuň hemişe aýdýan erbet sözlerinden, yňyrdylaryndan, kemsitmelerinden…

  Lukman

  106 gezek okalan

 • 21 Oktýabr 2020, Çarşenbe

  KESELIŇ DÜNÝÄ SALÝAN AGRAMY: GLOBAL SAGLYGA TÄZEÇE ÇEMELEŞME

  Lancet žurnalynyň 2019-njy ýylda çykaran Keseliň Dünýä Salýan Agramy atly hasabatynda soňky 70 ýylyň dowamynda adamlaryň saglygynyň yzygiderli gowulaşandygy aýdylýar. Şeýle-de bolsa, global saglyga bütinleý täzeçe çemeleşmek zerurdyr. Gowy habarlar:…

  Lukman

  57 gezek okalan

 • 21 Oktýabr 2020, Çarşenbe

  BIZDE COVID-19 YOKMY?

  Okyjydan (Üýtgedilmeden çap edilen) Salam Saglyk gowymy yagdaylarynyz?! Mary welayatynda bolup geçen waka: Menin kursdaşymyn ejesi we kakasy COVID-19 pozitiw bolup keseli yendi. Siz bolsa öz sahypanyzda hazirem 0 edip…

  Lukman

  176 gezek okalan

 • 21 Oktýabr 2020, Çarşenbe

  BSGG REMDESIWIR WE BEÝLEKI DERMANLARDAN UMYDYNY ÜZÝÄR

  BSGG-nyň geçiren ylmy barlaglaryna görä, remdesiwir we beýleki bejergiler COVID-19 näsaglaryny ölümden halas etmekde, olaryň hassahanadaky wagtlaryny azaltmakda, ýa-da olary dem alyş wentilýatoryny ulanmakdan alyp galmakda hiç hili peýda bermeýär…

  Lukman

  57 gezek okalan

 • 20 Oktýabr 2020, Sişenbe

  BILERMENIŇ ANALIZI: TÜRKMENISTANDA ÇAGA ÖLÜMÇILIGINI AZALTMAK MÜMKINMI?

  Awtor: Pýotr Şelopuho, neonatolog lukman, 1-nji derejeli anesteziolog reanimatolog, Russiýa. Çaga ölümçiligi örän möhüm görkezijileriň toparyna girip, ol ýurtdaky demografik ýagdaýy kesgitlemekde uly rol oýnaýar. Çaga ölümçiliginiň görkezijisi ýurduň saglyk…

  Hyzmatdaşymyz

  71 gezek okalan

 • 17 Oktýabr 2020, Şenbe

  TÄZE ZELANDIÝANYŇ COVID-19 ÝEŇME SYRY

  Täze Zelandiýa COVID-19 garşy göreşde rekord goýdy ýagny, ol wagt ýitirmän Hökümetiň Gaýragoýulmasyz Gaýtargy Indeksini iň ýokary nokada galdyryp, COVID-19 ýok etmegi başardy. Ol munuň üçin nämeler etdi?

  Lukman

  194 gezek okalan

 • 17 Oktýabr 2020, Şenbe

  AÇ-AÇANLYGA BIL BAGLAMAŇ

  Global derejede ýaýraýan kesellere gözegçilik ulgamy (meselem BSGG guramasy) ýurtlaryň berýän hasabatlaryna garaşly bolup durýarmy? Hasabat bermegi nädip güýçlendirip bolar? Global jemgyýet ýurtlaryň öz serhetleriniň çäklerinde döreýän keseller barada aç-açan…

  Lukman

  111 gezek okalan

Ýazylanlardan

Aprel 05, 2012

KRIPTORHIZM

4308 gezek okalan

Maý 03, 2019

SUW JOŞGUNYNDA HOWPSUZLYK ÇÄRELERI

1325 gezek okalan

Oktýabr 25, 2010

ÝITI RESPIRATOR KESELLERI

5676 gezek okalan

Iýun 24, 2017

EMOSIONAL ZEHINLILIK: BIZIŇ KÜTEK TARAPYMYZ

2815 gezek okalan

Fewral 03, 2011

GUDUZLAMA (RABIÝES)

4847 gezek okalan

Mart 16, 2020

ÝALTA SÖZLERI ULANÝAN ENE-ATALARA

1028 gezek okalan

Noýabr 19, 2016

TÜRKMEN HAJATHANADAKY ÝAGDAÝLAR

2904 gezek okalan

Mart 26, 2020

TOÝDAN ÖŇ BERILMELI SORAGLAR

1545 gezek okalan

Iýul 22, 2019

GEPATIT C – SIZ NÄME BILMELI?

1362 gezek okalan

Iýun 29, 2020

TÜRKMENISTANDA ZENAN ARZYSY

516 gezek okalan