Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 25 Sentýabr 2021, Şenbe

  KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (24.09.2021)

  Lukman

  43430 gezek okalan

 • 25 Sentýabr 2021, Şenbe

  GÖZ ÖŇÜŇIZE GETIRIŇ, 216 MILLION ADAM GÖÇMEK UGRUNDA

  Bütindünýä bankynyň ýakynda çap eden hasabatyna görä, buzluklaryň eremegi netijesinde deňiziň derejesiniň ýokarlanmagy, süýji suwuň ýetmezçiligi we oba-hojalykda hasylyň azalmagy, 2050-nji ýyla çenli 216 million adamlaryň öz ýurtlaryndan göçüp gitmegine…

  Lukman

  33 gezek okalan

 • 25 Sentýabr 2021, Şenbe

  COVID-IŇ TÄSIRLERINDEN UZAK WAGTLAP EJIR ÇEKÝÄNLER ÖZ-ÖZLERINIŇ EKSPERTI

  COVID-19 keseliniň galdyran täsirlerinden uzak wagtlap kösenýänler indi köpleriň ünsüni çekip başlasa-da, olaryň aglabasy henizem özlerine degişli ýeterlik ylmy-barlag geçirilmeýändigine nägilelik bildirýärler. Olaryň pikirine görä, esasy ýalňyşlyklaryň biri: "COVID-iň uzaga…

  Lukman

  37 gezek okalan

 • 25 Sentýabr 2021, Şenbe

  SACKLER MAŞGALASY OPIOID DAWASYNDA IMMUNITET GAZANDY

  Bankrotlyk işi boýunça Federal kazyýeti Purdue Pharma kompaniýasyny ýapyp, ryswa bolan Sackler maşgalasyny opioid krizisi bilen baglanyşykly gelejekki kazyýet işlerinden gorajak 10 milliard dollarlyk töleg üçin şertli kararyny berdi. Müňlerçe…

  Lukman

  25 gezek okalan

 • 23 Sentýabr 2021, Perşenbe

  PSIHOAKTIW SERIŞDELER BARADA TÄZE WEB SAHYPA AÇDY

  BMG-nyň neşe serişdeleri we jenaýat boýunça (UNODC) Gündogar Ýewropadaky sebitleýin edarasy (Kiýew, Ukraina) Ynsanperwer hereket gaznasy (Sankt-Peterburg, Russiýa) bilen birlikde täze psihoaktiw (beýnä täsir edýän) serişdeler (NPS) barada täze web…

  Lukman

  50 gezek okalan

 • 23 Sentýabr 2021, Perşenbe

  AMSTERDAMDA WIRUSLY GEPATITLERI ÝOK ETMEK BOÝUNÇA DUŞUŞYK GEÇIRILER

  2021-nji ýylyň 3-4-nji Dekabrynda, Amsterdamda wirusly gepatitleriň soňuna çykmagy tizleşdirmäge hemaýat edýän – Wirusly gepatitleri ýok etmek boýunça halkara duşuşygy geçiriler.

  Lukman

  35 gezek okalan

 • 22 Sentýabr 2021, Çarşenbe

  MUSULMAN ÝURTLAR WE AIW BARLAGLARY

  Ilatynyň agramly bölegi musulman ýurtlarda AIW epidemiýasy ýokary töwekgelçilikli toparlarda, esasan hem neşe serişdelerini sançýan adamlarda, tenini satýan aýallarda we erkeklerde, erkekler bilen jynsy gatnaşyk edýän erkeklerde duş gelýär. Bularyň…

  Hyzmatdaşymyz

  48 gezek okalan

 • 20 Sentýabr 2021, Duşenbe

  KING KORONA GAÝDYP GELÝÄR

  Lukman

  40 gezek okalan