Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 16 Ýanwar 2021, Şenbe

  KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (16.01.2021)

  Lukman

  35811 gezek okalan

 • 15 Ýanwar 2021, Anna

  KANUNA GÖRÄ SYRKAWLAÝARYS: WAGTLAÝYN ZÄHMETE UKYPSYZLYK HATYNY NÄDIP ALMALY?

  Türkmenistanda resmi taýdan COVID-19 syrkawlarynyň ýokdugy sebäpli, ýurtda hiç hili karantin yglan edilmedi. Bu sebäpden, wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk hatyny almak üçin ýörite düzgünler (meselem, Russiýada bar) hem çykarylmady. Wagtlaýyn zähmete…

  Lukman

  131 gezek okalan

 • 14 Ýanwar 2021, Perşenbe

  NÄME ÜÇIN RUSSIÝA ABORT KANUNLARYNY ÜÝTGETMEK ISLEÝÄR?

  Russiýanyň Saglyk ministrligi aýallaryň göwreliligiň islendik döwründe abort etmeklige mümkinçilik berýän lukmançylyk görkezmeleriniň sanawyny üýtgetmegi teklip edýär. Resmi ýolbaşçylaryň teklip edýän täze düzgünlerine görä, abort göwreliligiň soňky döwründe diňe aýallaryň…

  Lukman

  121 gezek okalan

 • 14 Ýanwar 2021, Perşenbe

  HOWA MAGLUMATLARY ÝALY – EMMA PATOGENLER ÜÇIN

  Alymlar edil howa maglumatyny barlamak ýaly oňaýly bolan, global kesel çaklama ulgamyny döretmek isleýärler. eLife žurnalynyň iýundaky makalasynda, öňdebaryjy alymlar topary "Global Immunologiki Gözegçilik" diýip atlandyrylýan pikiri orta atdylar. Bu…

  Lukman

  82 gezek okalan

 • 11 Ýanwar 2021, Duşenbe

  LUKMANÇYLYKDA HÜNÄRMENLIK ÝANMASY: NÄME ETMELI?

  Haçanda biziň keselhanamyzda köp ýyldan bäri işläp ýören tejribeli, halypa lukmanymyz işden gidende, men ondan onuň gitmesiniň sebäbini sorapdym. Ol: "Men öz kärimden peýdalanyp köp zatlar öwrendim, adamlara hem köp…

  Lukman

  150 gezek okalan

 • 11 Ýanwar 2021, Duşenbe

  GATY GORKDYM

  #dymma #hekaýaňypaýlaş Men ol wagty 4-5-nji klas gyzjagazdym. Gyş günleridi, agşam 6-7 arasy daşarda doganyma garaşýardym. We birden duýdansyz ýagdaýda bir oglan arkamdan gelip meniň jyns agzamy elläp bir zatlar…

  Okyjydan

  414 gezek okalan

 • 09 Ýanwar 2021, Şenbe

  YS ALŞYŇ ÝITMEGINDEN-TUTGAÝLARA ÇENLI: COVID-YŇ KÖPUGURLY HÜJÜMI

  Alymlar COVID-19 alamatlary barada maglumat ýygnamagyny dowam edýärler:   ↪ Medpage Today habarlar gullugy Internal Medicine Žurnalynyň täze geçiren barlagyna esaslanyp, COVID-19 hassalarynyň aglabasyna tagam we ys alyş duýgulary 6…

  Lukman

  142 gezek okalan

 • 08 Ýanwar 2021, Anna

  BSGG/ÝEWROPA COVID-19 BARADA WIRTUAL MEDIÝA BRIFINGI

  Ýanwar 7, 2021, BSGG/Ýewropa COVID-19 barada wirtual mediýa brifingi Žurnalistleriň soraglaryna jogap bermezden öňürti, Dr. Hans Kluge we BSGG/Ýewropa ekspertleri COVID-19 ýagdaýy barada belliklerini hödürlediler. Doly wideony şu ýerde görüp…

  Lukman

  69 gezek okalan

Ýazylanlardan

Ýanwar 07, 2017

TÜRKMEN ÝIGITLERI – OLAR KIMLER?

8784 gezek okalan

Noýabr 12, 2011

ÄGÄ BOLUŇ: DÜMEW

6926 gezek okalan

Noýabr 15, 2011

NEŞEKEŞLIK WE MAŞGALA GATNAŞYKLARY

6115 gezek okalan

Mart 20, 2016

BAGT, SEN NIREDE?

3699 gezek okalan

Mart 14, 2011

GYZAMYK

4530 gezek okalan

Maý 31, 2016

SUW DAMJASY, HAKYKATDAN HEM ALTYN DÄNESIMI?

3479 gezek okalan