Saglyk 8 ýaşady
Saglyk_8_Years_Teaser.jpg
 • 17 Sentýabr 2019, Sişenbe

  СОВЕТЫ ДЛЯ УЧЕБЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ОРДИНАТУРЕ В РОССИИ

  В сентябре 2017 года я начала учебу в ординатуре по специальности акушерство и гинекология в городе Санкт-Петербурге. Будучи здесь, я поняла, как часто я встречаю наших соотечественников среди ординаторов. И,…

  Hyzmatdaşymyz

  32 gezek okalan

 • 13 Sentýabr 2019, Anna

  PLASTIK PAKETLER MODADAN GALDY

  Hyzmatdaşymyz

  155 gezek okalan

 • 11 Sentýabr 2019, Çarşenbe

  SEN ÇÖLLEŞME BARADA NÄME BILÝÄRSIŇ?

  Çölleşme – bu ekine ýaramly ýeriň ekine ýaramsyz ýere öwrülmegidir. Çölleşme dörände ekin ekmek, mallary iýmitlendirmek, hasyl ýygnamak kynlaşýar. Çölleşmä adamlaryň ýeri üznüksiz we jogapkärçiliksiz ulanmagy sebäp bolýar. Haçanda aşakdaky…

  Hyzmatdaşymyz

  129 gezek okalan

 • 09 Sentýabr 2019, Duşenbe

  MEN NÄME ILDEN KEMMI?

  Iki sany ýoldaş kafe gidýärler. Ýoldaş 1: Gel, menýuny göreli. Ýoldaş 2: (Şyrk! Şyrk! Kafeniň içini surata alyp başagaý). Ýoldaş 1: Näme zakaz etsem diýýäň? Ýoldaş 2: Gel ilki selfi…

  Hyzmatdaşymyz

  246 gezek okalan

 • 06 Sentýabr 2019, Anna

  DOGRUMDAN SOŇKY DEPRESSIÝA: ALAMATLARY, ÇÄRELERI WE BEJERGISI

  Çaga dogrumyndan soňky ilkinji günlerde köp enäni tukatlyk we boşluk gaplap alýar. Bu duýgy köplenç 3-5 günüň içinde aýrylyp gidýär. Eger dogrumdan soňky sussupeslik wagty bilen geçmese ýa-da gamgynlyk, umytsyzlyk…

  Lukman

  182 gezek okalan

 • 04 Sentýabr 2019, Çarşenbe

  ÝÖNEKEÝMI ÝA AŇRYBAŞY? ÇAGALAR BAGYNY NÄDIP SAÝLAMALY?

  Meniň podýezdimde 8 sany maşgala ýaşaýar. Olaryň içinde-de 5 sanysynda çaga bar. Çagalaryň 6 ýaşa ýetmedikleriniň ählisi çagalar bagyna gatnaýar. Hemmesiniňem ejesi öý hojalykçy. 2017-nji ýylda çagalar baglarynyň aýlyk tölegi…

  Hyzmatdaşymyz

  268 gezek okalan

 • 02 Sentýabr 2019, Duşenbe

  INDONEZIÝANYŇ SAGALDYŞ MERKEZINDE NÄME ÜÇIN ZYÝANLY ENDIKLERDEN SAKLANMAK HÖKMAN DÄL?

  Julia Saýmon, NPR Terjimäniň asyl nusgasy Terjime eden: Jumadurdy Rejebow Bir wagtlar özi hem geroine garaşly bolan Sam Nugraha, häzir Indoneziýadaky sagaldyş merkezleriniň birini dolandyrýar. Onuň zyýanly endiklerden saklanmak esasynda…

  Hyzmatdaşymyz

  181 gezek okalan

 • 30 Awgust 2019, Anna

  MAŞGALA ZORLUGYNDAN DYNMAK ISLEÝÄRMIŇ? ONDA ILKI ZULUMKEŞLERI ÖWREN!

  Gadyrly Saglyk, Men maşgala zorlugynyň şaýady. Aýal doganymyň göwresindäki heniz dogulmadyk ýegenim bilen gözi ganly ýoldaşynyň öňünde özünden gidip ýere ýykylany şu günki ýaly ýadymda. Şol wagt olaryň durmuş guranyna…

  Hyzmatdaşymyz

  327 gezek okalan

Soňky teswirler

Zuleyha tarapyndan PLASTIK PAKETLER MODADAN GALDY makalada
Gaty gowy we täsirli makala. Türkmenistanyň çäklerinde ähli uly we kiçi marketlerde we söwda...
atsyz tarapyndan GABANJAŇLYK: KESELMI ÝA-DA SÖÝGI? makalada
men pikirim soygi hokman gyz bn oglanyn arasynda bolyan zat dal enene atana yada halayan zatlarynada...
Jahan tarapyndan PLASTIK PAKETLER MODADAN GALDY makalada
Gaty gowy ýazlypdyr. Eliňize güller bitsin.
M beat tarapyndan SÜÝJI KESELINE GARŞY PEÝDALY TEKLIPLER makalada
Cilim ceksen suyjiligi basya diyyaler cynmyka sol Lukman
Merjen tarapyndan NÄDIP 30 KG HORLANYP BOLAR? makalada
Nadip bahym horoanyp bolyar yazayyn dogtor
Dali tarapyndan OKUW SYNAGLARYNA NÄHILI TAÝYNLANMALY? makalada
Manada TDLU soraglaryny ugradayyn

Ýazylanlardan