Saglyk 8 ýaşady
Saglyk_8_Years_Teaser.jpg
 • 20 Iýul 2019, Şenbe

  21-nji IÝUL – SAGLYGY GORAÝYŞ WE DERMAN SENAGATYNYŇ IŞGÄRLERINIŇ GÜNÜDIR

  Hormatly saglygy goraýyş we derman senagatynyň işgärleri! Siz üçin şeýle dabaraly baýramçylyk gününde adamlaryň saglygyny goramak ugrunda alyp barýan jogapkärli, ýeňil bolmadyk zähmetiňiz üçin uly minnetdarlygymyzy bildiresimiz gelýär. Hünärleriň hiçisi…

  Lukman

  943 gezek okalan

 • 18 Iýul 2019, Perşenbe

  AÝRYLYŞAN KAKA

  Salam Saglyk redaksiýasy, Men Eziz, aýrylyşan hökmünde çagamy görmekde kynçylyk çekýän bir kaka. Türkmenistanda resmi aýrylyşanyňdan soň, sud köplenç ýagdaýda çagany ejesinde galdyrýar. Bu ýagdaý bilen ylalaşyp, aýry ýaşap başlanymdan…

  Hyzmatdaşymyz

  144 gezek okalan

 • 16 Iýul 2019, Sişenbe

  IŞDE ERJEŞME: NÄME ETMELI WE NIRÄ ARZ ETMELI?

  Ýurist Maýagözel Baýramowa Saglygyň soraglaryna jogap berdi. 1. "Jynsy erjeşme" näme? Daşary ýurtlaryň kanunçylygyna, gollanmalara, we ensiklopediýalara görä, jynsy erjeşme adamyň isleginiň garşysyna gidip, ony ýakymsyz we iriziji hereketler bilen…

  Hyzmatdaşymyz

  226 gezek okalan

 • 12 Iýul 2019, Anna

  REDAKSIÝA HAT

  Gündiziňiz haýyrly bolsun, Saglyk.org topary! Siziň bilim maksatly websaýtyňyz bilen tanyşanyma örän şat. Siz barada dostlaryma-da gürrüň berýärin. Edýän örän wajyp işleriňiz üçin köp sag boluň! Men size öz teklibimi…

  Lukman

  152 gezek okalan

 • 08 Iýul 2019, Duşenbe

  ÇAGAMY OGURLUKDA TUTDUM. INDIKI ÄDIM NÄME?

  Makalada beýan edilýän pikirler hem-de garaýyşlar awtoryň özüne degişlidir. Makaladaky pikirler redaksiýanyň garaýyşlaryna gabat gelmän biler. Ol gün gyzymy mekdepden almaga baranymda gaty keýpsizdi. "Näme boldy?" diýip sorasam "Hiç zat."…

  Hyzmatdaşymyz

  235 gezek okalan

 • 03 Iýul 2019, Çarşenbe

  GAZAGYSTAN: ÝARAMAZ IÝMITLENÝÄN NESLIŇ SEMIZLIK BILEN GÖREŞI

  Ýaramaz iýmitlenýän nesliň semizlik bilen göreşi gazagystanyň garybrak goňşularyna hem semizlik öz agramyny salýar. Joanna Lillis, Eurasianet, terjimäniň asyl nusgasy. On bäş ýaşly Grişa Starçenko synpdaşlarynyň zyýanly endigini gaýgy edýär.…

  Hyzmatdaşymyz

  189 gezek okalan

 • 27 Iýun 2019, Perşenbe

  ÇAGALARA JYNS AGZALARYNYŇ ATLARYNY ÖWRETME WAJYPLYGYNYŇ 5 SEBÄBI

  Çagalara jyns agzalarynyň atlaryny öwretmegiň wajyplygy barada gürrüň açylanda köp ene-atalar dürli sebäpleri mysal edip garşy çykýarlar. Erkek jyns agzalary bolsun, aýal jyns agzalary bolsun – olar barada, hatda olaryň…

  Hyzmatdaşymyz

  487 gezek okalan

 • 25 Iýun 2019, Sişenbe

  "SIŇEKDIR-dä" diýip geçme!

  Hyzmatdaşymyz

  385 gezek okalan

Soňky teswirler

Menin ay basym gelenok wagtynda name etsemka isli widlenya gelya
Leyla tarapyndan ÇAGA UKUSYNYŇ BOZULMAGYNYŇ SEBÄPLERI makalada
Caga gije kop oyanyar iki epilip cygylyp aglayar name etmeli seyle bolsa
Salam doktor bilimi trynofgada bycgynnyrdym gatyrak hereket etsem agyrya. Name derman yada maz ullan...
Guwanc tarapyndan OGUL DOGURMAK ÜÇIN, NÄHILI HASAPLAMALY? makalada
Salam dogtar men 3 gyyzym bar biz oglan isleyas oz maslahatynyzy berayseniz
Kakageldi tarapyndan JYNSY GATNAŞYKLARY "AJADÝAN" ÝENE BIR SEBÄP makalada
Spermatoreya (seksual duygulara we jynsy yanasma bagly bolmazdan dolun ozbasdak akmagy); ujydyn hic...
Leyli tarapyndan GÖWRELILIK WE JYNSY GATNAŞYKLAR makalada
Salam men cykanyma 2 yyl boldy yone caga galanok.almadyk licenyam galmady.etmedik emlererim name ets...

Ýazylanlardan