Gadyrly dostlar we joralar, Saglyk oktýabrda 10 ýaşaýar! Pursatdan peýdalanyp, biz siziň pikirleriňizi eşitmek isleýäris. Siziň pikirleriňiz we teklipleriňiz köpdürli okyjylarymyzyň isleglerini has gowy kanagatlandyrmaga kömek eder. Birnäçe minudyňyzy aýryp, şu soragnamany doldurmagyňyzy haýyş edýäris. Bize haýsy temalar barada has köp okasyňyzyň gelýändigini hem aýdyp bilersiňiz.

Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 07 Awgust 2020, Anna

  KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLAR (07.08.2020)

  Lukman

  25127 gezek okalan

 • 07 Awgust 2020, Anna

  ZÄHERLI HAKYKAT

  UNICEF we Pure Earth guramalary tarapyndan 2020-nji ýylyň iýul aýynda "Zäherli hakykat. Çagalaryň gurşun zäherlenmesine sezewar bolmagy geljekki nesle zyýan ýetirýär" atly hasabat çap edildi. Bu hasabat "beýle görnüşdäki ilkinji…

  Hyzmatdaşymyz

  225 gezek okalan

 • 06 Awgust 2020, Perşenbe

  COVID-19 ÖŇÜMIZDÄKI DÜMEW MÖWSÜMINI BETERLEŞDIRERMI?

  Indiki dümew möwsümi COVID-19 sebäpli agyr geçip biler. Muňa birnäçe sebäp bar. Biz eýýäm soňky aýyň dowamynda COVID-19 hadysalarynyň köpelmeginiň saglyk ulgamlaryna agyr degýändigini görüp gelýäris. Dümew möwsüminiň gelmegi bu…

  Lukman

  237 gezek okalan

 • 04 Awgust 2020, Sişenbe

  OKYJYDAN GELEN HATLAR (25 IÝUL – 3 AWGUST, 2020)

  Hatlar üýtgedilmän gelşi ýaly çap edilýär.

  Lukman

  955 gezek okalan

 • 03 Awgust 2020, Duşenbe

  SEN ÇAGANY ENE SÜÝDI BILEN IÝMITLENDIRMEK BARADA NÄME BILÝÄRSIŇ?

  2020-nji ýylyň 1-7 awgust aralygy Çagany Ene Süýdi Bilen Iýmitlendirmegiň Bütindünýä Hepdeligi. Bu hepdeligiň esasy mowzugy "Planetamyzyň has sagdyn bolmasy üçin çagany ene süýdi bilen iýmitlendirmegi goldamakdyr". Bu mowzukdan ugur…

  Lukman

  223 gezek okalan

 • 03 Awgust 2020, Duşenbe

  COVID-19 BARLAGLARYNYŇ HER HILI GÖRNÜŞI ÇYKDY. OLARYŇ HAÝSYLARY HOWPSUZ WE YGTYBARLYKA?

  COVID-19 barlagy (testi) tabşyrylanda esasy mesele howpsuzlyk däl-de, barlag netijeleriniň özüňi alyp barşy üýtgedýändigidir. Bu bolsa, howpsuzlyga täsir edip biler.

  Lukman

  328 gezek okalan

 • 03 Awgust 2020, Duşenbe

  COVID-19 SANJYMY HEM MÖWSÜMLEÝIN DÜMEWIŇ SANJYMY ÝALY YGTYBARSYZ BOLARMY?

  COVID-19 bilen möwsümleýin dümewiň käbir alamatlarynyň meňzeşligine garamazdan, sanjyma (waksina) gezek gelende olar biri-birinden tapawutlydyr. Dümew wirusynyň çalt özgerýändigi sebäpli, möwsümleýin dümew sanjymlarynyň netijeliligi üýtgedi (soňky ýyllarda 10–60%). Eger-de COVID-19…

  Lukman

  179 gezek okalan

 • 01 Awgust 2020, Şenbe

  ÖÝDÄKI ZORLUKDAN GORANMA: GAZAK TEJRIBESI

  "Öýdäki zorluk" düşünjesi Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakyndaky kanunyň 3-nji babynyň 22-nji maddasynda kesgitlenilýär. Şeýle-de bolsa, Türkmenistanda henize çenli öýdäki zorluk barada…

  Hyzmatdaşymyz

  331 gezek okalan

Ýazylanlardan

Awgust 08, 2013

OŇAÝSYZLYGA GETIRÝÄN KYNÇYLYK: IÇ GATAMA

10410 gezek okalan

Iýun 02, 2011

BABASYL KESELI

10510 gezek okalan

Mart 20, 2016

BAGT, SEN NIREDE?

3474 gezek okalan

Mart 02, 2018

МНЕ НЕ ДАЛИ АНТИБИОТИК!

1761 gezek okalan

Maý 03, 2012

ISLENILMEDIK "MYHMANLARYŇ" KESELI: GELMINTOZ

10345 gezek okalan

Fewral 16, 2016

TÜRKMEN ÝAŞLARYNYŇ DÖWREBAP GATNAŞYKLARY

5051 gezek okalan

Noýabr 19, 2016

TÜRKMEN HAJATHANADAKY ÝAGDAÝLAR

2786 gezek okalan

Awgust 28, 2019

GOWY KAKA BOLMANY KIMDEN ÖWRENMELI?

1111 gezek okalan