Saglyk 8 ýaşady
Saglyk_8_Years_Teaser.jpg
 • 19 Awgust 2019, Duşenbe

  AIDS: ÖMRI UZALTMAGYŇ ÇÄRESI

  AIW (rus. ВИЧ) ýokançlygy ýokuşandan soň köp adamlar özlerini sagdyn duýýarlar. Oňa garamazdan, AIW ýokançlygynyň bardygyny kesgitläniňizden soň, şübhe ýa-da howsala bilen oturman, saglygyňyzy we ömrüňizi goramak üçin lukman bilen…

  Hyzmatdaşymyz

  84 gezek okalan

 • 16 Awgust 2019, Anna

  MEN BIR OGLANA DUŞDUM

  Hyzmatdaşymyz

  382 gezek okalan

 • 14 Awgust 2019, Çarşenbe

  SENIŇ ÝURDUŇ STATUSY NÄHILI?

  2019-njy ýylyň iýun aýynyň soňunda Halkara AIDS Guramasy (UNAIDS) AIW (rusça – WIÇ) ýokuşan adamlaryň dünýä ýüzündäki erkin syýahaty barada hasabat çykardy. Birleşen Milletler Guramasy (UN) we UNAIDS 48 sany…

  Hyzmatdaşymyz

  130 gezek okalan

 • 12 Awgust 2019, Duşenbe

  ANTIBIOTIKLER: DERMANNAMA GEREKMI ÝA HÖKMÄN DÄL?

  Hormatly okyjymyz, 2019-njy ýylyň aprel aýynda şeýle habar çykdy: Trend News Agency: Apreliň 1-nden başlap, Türkmenistanda hususy dermanhanalara antibiotikleri satmak gadagan ediler. Ilat gerek dermanlaryny döwlet dermanhanalaryndan alyp biler. Antibiotikleri…

  Lukman

  190 gezek okalan

 • 07 Awgust 2019, Çarşenbe

  SEN DIPLOMLY IŞSIZLERDENMI?

  2015-nji ýylda Hytaýda binagärlik okaýan dostum Berdi okuwyny taşlap gelende dostlar bolup gaty gynanypdyk. Oňa bary-ýogy bir ýyl gaýrat etse diplomly bolup biljekdigini, diplomsyz geljeginiň kyn boljakdygyny näçe aýtsagam düşündirip…

  Hyzmatdaşymyz

  398 gezek okalan

 • 05 Awgust 2019, Duşenbe

  TOMSUŇ YNJALYKSYZ TARAPY: IÇGEÇME

  Lukman

  126 gezek okalan

 • 02 Awgust 2019, Anna

  ТУРКМЕНСКАЯ ИСТОРИЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

  Совсем недавно у моей сестры появился малыш. Немного позже у нас с сестрой появились разногласия, потому что спустя неделю после родов она перестала кормить ребенка грудным молоком. Я, будучи педиатром,…

  Hyzmatdaşymyz

  127 gezek okalan

 • 31 Iýul 2019, Çarşenbe

  “KEÝIK OKARA” BARADA

  Biz “Keýik Okara” jemgyýetçilik guramasynyň wekili bilen gürrüňdeşlik geçirdik. Guramanyň işi we jemgyýetimize täsiri barada maglumat almak üçin dowamyny okaň. “Keýik Okara” Jemgyýetçilik Guramasynyň (JG) esasy işi barada gürrüň beräýseňiz.…

  Hyzmatdaşymyz

  186 gezek okalan

Soňky teswirler

batyr tarapyndan MEN BIR OGLANA DUŞDUM makalada
Acanoga. Boş görkezýa
Pamyk tarapyndan ÖT HALTANYŇ DAŞ KESELI makalada
Berlen soraglara jogplary nireden alyp bolar.Eger bilyaniniz bolsa komek edayseniz.
CYNAR tarapyndan OKUW SYNAGLARYNA NÄHILI TAÝYNLANMALY? makalada
SALAM MANA OGUZ HAN UNIWERSITETIN SORAGLARYNY UGRADAYYN.
jennet tarapyndan GULAKDAKY AGYRYLAR makalada
Cagamyn gulagy agyrya nametsem bolya
jennet tarapyndan GULAKDAKY AGYRYLAR makalada
Cagan gulagy agyrya

Ýazylanlardan

Awgust 10, 2011

GIPOTIREOZ

3492 gezek okalan

Dekabr 28, 2010

WENERIKI KESELLER: TRIHOMONIAZ (TRIHOMONOZ)

4742 gezek okalan

Iýul 12, 2019

REDAKSIÝA HAT

231 gezek okalan

Aprel 06, 2016

SÜÝJI KESELIŇ AJY TARAPY

2395 gezek okalan

Mart 27, 2014

FURUNKULEZ: SEBÄBI, ALAMATLARY WE BEJERGISI

3952 gezek okalan

Mart 05, 2011

GARAMYK

4102 gezek okalan

Dekabr 13, 2011

MAŞGALADAKY TERBIÝE WE NEŞEKEŞLIK

4649 gezek okalan

Noýabr 29, 2011

OŇURGA AGYRMALARYNYŇ ALAMATLARY

5130 gezek okalan

Awgust 26, 2011

JYNS AGZALARYNYŇ PAPILLOMAWIRUS ÝOKANÇLYKLARY

4847 gezek okalan

Awgust 25, 2012

WENA DAMARLARYNYŇ WARIKOZ GIŇELMESI

4767 gezek okalan