Saglyk 8 ýaşady
Saglyk_8_Years_Teaser.jpg
 • 15 Iýun 2019, Şenbe

  DONORYŇ GANYNYŇ NÄDIP TAPYLŞYNY BILÝÄRMIŇ?

  Türkmenistanda donorlardan alynýan gany ýa-da onuň düzüm böleklerini nädip tapmaly? Geçen ýyl meniň maşgalam bu gözlegi özbaşdak geçirmeli boldy. Gyssagly operasiýa sebäpli eneme gan gerekdi. Biziň bu maglumatlardan bihabar bolmagymyz…

  Hyzmatdaşymyz

  13 gezek okalan

 • 11 Iýun 2019, Sişenbe

  JYNSY ÖZGERIŞ NÄME WE ONUŇ MENDE ILKINJI ALAMATLARY NÄHILI?

  Seniň daşky keşbiňde üýtgeşik, düşnüksiz, ýöne seniň üçin örän gyzykly üýtgeşmeler bolup geçýär. Ýüzüňdäki düwürtikler bizar etdimi? Sesiň hem üýtgäp, özüňki däl ýaly gerek? 10-15 ýaş aralygynda hemme adamlarda geçiş…

  Lukman

  181 gezek okalan

 • 06 Iýun 2019, Perşenbe

  NÄME ÜÇIN WENESUELALY GYZJAGAZ KAKASYNYŇ UGRADÝAN PULUNA DIKUÇAR ALYNMAK ISLEÝÄR

  Susette 4 ýaşynda. Ol ejesi bilen Wenesuelada ýaşaýar. Onuň kakasy Renato, Wenesuelanyň esasy aragatnaşyk kompaniýasynyň (Cantv) müşderi hyzmatlarynyň wekili, 2018-nji ýylyň iýulynda iş tapmak we yzynda galan maşgalasyna eklenç puluny…

  Hyzmatdaşymyz

  236 gezek okalan

 • 03 Iýun 2019, Duşenbe

  МАКУЛАТУРА В ТРЕНДЕ. А ТЫ МОДНЫЙ?

  Спросите у родителей, в их времена не выкидывали бумагу, газеты, картон и т. д., а было очень популярно сдавать их на макулатуру. Согласно моим родителям в Туркменской ССР мотиваторами для…

  Hyzmatdaşymyz

  107 gezek okalan

 • 27 Maý 2019, Duşenbe

  YLYM, TEHNOLOGIÝA, INŽENERÇILIK, MATEMATIKA

  Adamyň jynsy onuň ylmy-bilim almak ukybyna, islegine täsir ýetirýärmika? Oglan bilen gyzyň arasynda matematiki başarnykda tapawut barmyka? Ýakynda çap edilen ylmy işlere görä, iki jynsyň arasynda matematika bilimi boýunça tapawut…

  Hyzmatdaşymyz

  339 gezek okalan

 • 24 Maý 2019, Anna

  GÖWRELILIK DÖWRI: IÝMIT ISLEGLERINIŇ ÜÝTGEMEGI

  Göwreli aýallaryň köpüsi göwreliligiň ilkinji günlerinden başlap iýmit islegleriniň üýtgeýändigine üns berýärler. Eger öň aýal balygy halamaýan bolsa, häzir her gün diýen ýaly oňa işdämenlik bilen ýapyşýar. Kä aýal gök…

  Hyzmatdaşymyz

  391 gezek okalan

 • 21 Maý 2019, Sişenbe

  ÝENE-DE BAŞLADOW! – IGENJEŇLIK ZULUMY

  Hyzmatdaşymyz

  523 gezek okalan

 • 16 Maý 2019, Perşenbe

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ. КАК ПРОТИВОДЕЙСТВУЮТ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ В РОССИИ.

  В сентябре 2018 года Saglyk.org организовал онлайн-опрос среди туркменистанцев на тему бытового насилия. Каждый желающий мог ответить на вопрос «Существует ли в Туркменистане насилие относительно женщин и детей?». С результатами…

  Hyzmatdaşymyz

  175 gezek okalan

Soňky teswirler

Enamymda 10 yyldan beri demrev bar gijeyer ak zatar dokülyer
Jemal tarapyndan ÝÜZÄRLIK makalada
Yuzarligin danesini icgecmede peydaly diyipsiniz welin, ol onelgesiz edya diydiler.cynmyka sol barad...
Bibitac tarapyndan AÝAGYŇ DOŇMALARYNYŇ SEBÄBI makalada
Salam Lukman. Iç we bil arasy gabatlaşyp agyrsa näme edip bolar. Birnäçe gezek bejergiler aldyk...
Eneş tarapyndan NÄDIP 30 KG HORLANYP BOLAR? makalada
Nadip Horlanmaly lukman hays aydayn
Maksat tarapyndan OKYJYDAN HAT: RAK KESELİ BARADA HEKAÝA makalada
Sagbol gowy we dogry zatlar yazypsyn
Toyly tarapyndan OKUW SYNAGLARYNA NÄHILI TAÝYNLANMALY? makalada
Mana D.Azadynyn inlisdilinden synaglaryn soragyny iwerayinda imo nomer +993627788567