Saglyk 7 ýaşady
abort-caklendirmeler_17072018.jpg
 • 15 Oktýabr 2018, Duşenbe

  БРАК КАК СПАСЕНИЕ ОТ «ЖЕНСКИХ» БОЛЕЗНЕЙ

    "– Доктор, у меня киста яичника. Что делать? – Замуж надо выходить! Засиделась, вот, и болезни появляются!"  Как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда заболевания женской репродуктивной системы связывают…

  Hyzmatdaşymyz

  80 gezek okalan

 • 10 Oktýabr 2018, Çarşenbe

  "GARAŇKY" ÇYKALGA

  Jennet beýleki gyzlar ýalydy. Men oňa kiçiräkkä iňlis dili öwredýärdim. Ol hemme gyzlar ýaly mekdebe gidýärdi, öýünde ejesine kömek edýärdi. Ol okuwy gutaryp, hünär edinip, bagtly maşgala gurmagy arzuw edýärdi.…

  Hyzmatdaşymyz

  189 gezek okalan

 • 05 Oktýabr 2018, Anna

  БУДУЩИМ МАМАМ И ПАПАМ: МОЯ ИСТОРИЯ БЕРЕМЕННОСТИ! − ЧАСТЬ 5

  Август: Третий скрининг и с чем его едят Количество тестов за этот месяц: много Количество врачей: 6 Сколько в среднем была в очереди: 30 минут Заплатила в кассу: 1500 манат…

  Hyzmatdaşymyz

  95 gezek okalan

 • 29 Sentýabr 2018, Şenbe

  DÜMEW MÖWSÜMI: SIZ SANJYM ALMAGA HOWLUGÝAŇYZMY?

  Güýz aýlary ýetip geldi, onuň yzysüre bolsa gyş pasly geler. Onuň bilen birlikde bizi möhüm işlerimizden alyp galyp, düşege ýatyrjak dümew hem peýda bolar. Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň hasabatlaryna görä,…

  Lukman

  277 gezek okalan

 • 24 Sentýabr 2018, Duşenbe

  ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ: ИНФОРМАЦИЯ И СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

  «Помогите собрать деньги на лечение» В последнее время, попадая в туркменские сообщества в социальных сетях, я всё чаще замечаю посты о сборе средств на лечение детей больных раком. У меня…

  Hyzmatdaşymyz

  164 gezek okalan

 • 18 Sentýabr 2018, Sişenbe

  "GÖZEL BOLMAK" OGLANLARA ZERURMY?

  Öz daş keşbini, görküni daş-töweregindäki adamlaryň kabul edişi, garaýyşlary barada diňe gyzlar aladalanýarlarmy? Ýok! Mediada, kitap-jurnallarda gyzlar hakda kän gürrüň edilsede, oglanlar hem öz görki, boý-syratlaryna degişli düşünjeler, basyşlar bilen…

  Lukman

  594 gezek okalan

 • 13 Sentýabr 2018, Perşenbe

  "URÝARMY, DIÝMEK SÖÝMEÝÄR!" ÇAGALARA GARŞY ZORLUK. NÄME BILMELI WE NÄME ETMELI?

  Hukukçy Maýagözel Baýramowanyň Saglygyň soraglaryna beren jogaplary Biziň jemgyýetimizde çagalara garşy zorlugyň esasy sebäpleri Çagalara garşy öýdäki zorluk, gynansakda, köp maşgala täsir edýän pajygadyr. Öýdäki zorluk maşgaladaky zorluk diýip hem…

  Hyzmatdaşymyz

  537 gezek okalan

 • 09 Sentýabr 2018, Ýekşenbe

  PREZERWATIWI NÄHILI ULANMALY?

  Göräýmäge biziň her birimiz prezerwatiwleriň ulanylşy barada habarly ýaly. Ýöne onuň ulanylmagy bilen döräp biljek dürli ýagdaýlar babatda maglumatlary bolsa hemmeleriň bilmeýän bolmagy hem mümkindir. Prezerwatiw haçan ulanylmaly? Siziň bilşiňiz…

  Lukman

  1204 gezek okalan

Soňky teswirler

Salam lukman eger sowuklama licenya alman gowreli bolsan doguljak caga zyyan yetirermi
Gyzylodegimde yara dorapdir sony nadip ayyryp bolya lukman komeginiz gerek
Aýja tarapyndan GABANJAŇLYK: KESELMI ÝA-DA SÖÝGI? makalada
Gawanÿan adam soýýandir men gawanmasa ukymam tutmaýar
lukman nedip haýal dokmeli
lukman beren maglumatynyz uchin kop sagbolun, yone yokarda hemme maglumatyn barlygyna garamazdan kab...
Jeren tarapyndan "GYZLYK PERDESI" BARADA PIKIR ÝÖRETME makalada
Menin pikirim, dogrudanam yashlara hakyky maglumatlary bermeli. Gyzlyk perdani Gudrata denap gyzlygy...

Ýazylanlardan

Fewral 23, 2011

ZENANLAR WE NEŞE

4394 gezek okalan

Fewral 23, 2011

WIRUSLY GEPATITLER

3589 gezek okalan

Sentýabr 16, 2017

LIPOMA : SEBÄPLERI, ALAMATLARY WE BEJERGISI

665 gezek okalan

Ýanwar 07, 2017

TÜRKMEN ÝIGITLERI – OLAR KIMLER?

3258 gezek okalan

Awgust 05, 2017

ZENAN KÄMILLEŞMESI WE TÖLEGSIZ ÖÝ IŞLERI

902 gezek okalan

Ýanwar 05, 2012

IGLILIK KESELI, ONY BEJERMEK WE ÖŇÜNI ALMAK

4484 gezek okalan

Iýun 06, 2016

TOMUS PASLY HAÝSY KESELLERDEN GORANMALY?

2047 gezek okalan

Mart 05, 2018

ÇAÝ WE RAZYÇYLYK

475 gezek okalan

Aprel 24, 2012

NEŞEKEŞLIK WE BEDEN SAGLYGY

4868 gezek okalan