Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 17 Maý 2022, Sişenbe

  ÝATGYNYŇ RAK KESELI: ALAMATLARY, ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI

  Ýatgynyň rak keseli – ýatgynyň nemli bardasyndan (endomertiýa) ýa-da başga gatlagyndan döreýän howply täze döremedir. Bu keseli şeýle hem ýatgy bedeniniň ragy ýa-da endometriýanyň ragy diýip hem atlandyrýarlar. Köplenç 50-65…

  Lukman

  36 gezek okalan

 • 14 Maý 2022, Şenbe

  DÖREDIJILIKLI PIKIRLER GÖZLENILÝÄR! (***UZALDYLDY***)

  Progres Fondy gazanç üçin döredilmedik jemgyýetçilik guramasy bolup, Progres.online we Saglyk.org ýaly birnäçe progressiw başlangyçlary öz içine alýar. Bu başlangyçlar Türkmenistanda adam ösüşine täzeçe garaýşy we çemeleşmäni şekillendirmäge we oňa…

  Lukman

  121 gezek okalan

 • 14 Maý 2022, Şenbe

  DEMIRGAZYK KOREÝA ÝURTDA COVID-IŇ BARDYGYNY BOÝUN ALDY

  Geçen günlerde Demirgazyk Koreýa ýurtda COVID-19 wirusynyň ýaýrap başlandygyny kabul etdi we 2 ýyllap wirusdan azatdygy barada köpleri şübhelendirip gezen ýurtlaryň içinde hakykaty boýun alan ilkinji ýurt boldy. Ýurduň ýolbaşçysy…

  Lukman

  45 gezek okalan

 • 14 Maý 2022, Şenbe

  GYZAMYK PURSATDAN PEÝDALANÝAR

  BSGG-nyň soňky hasabatyna görä, 2021-nji ýyl bilen deňeşdireniňde 2022-nji ýylyň ilkinji 2 aýynda dünýädäki gyzamyk hadysalary 79% artdy. Çagalaryň arasynda ölüm howply kesel bolan gyzamyk, dümewden, Eboladan we COVID-19-dan hem…

  Lukman

  37 gezek okalan

 • 14 Maý 2022, Şenbe

  ABŞ ABORT HUKUKLARYNY ÝATYRARMY?

  Aborta degişli çäklendirmeleriň dünýä boýunça barha gowşadylýan döwründe Amerikanyň Birleşen Ştatlary aborta bolan konstitusion hukugyndan el çekmäge ýakynlaşýar. 1973-nji ýylda "Roe v. Wade" kazyýet işinden soňra ABŞ-nyň Ýokary kazyýeti şeýle…

  Lukman

  28 gezek okalan

 • 10 Maý 2022, Sişenbe

  ÜNSÜŇ ÝETMEZÇILIGI WE AŞA HEREKETJEŇLIK SINDROMY NÄME?

  Ünsüň ýetmezçiligi we aşa hereketjeňlik sindromy (ÜÝAHS) – merkezi nerw ulgamynyň işiniň bozulmagy netijesinde ruhy we emosional ösüşiň üýtgemegi bilen häsiýetlendirilýän ýagdaýdyr. Beýnide noradrenaliniň we dofaminiň ýetmezçiligi netijesinde ünsüňi jemleme,…

  Lukman

  53 gezek okalan

 • 06 Maý 2022, Anna

  POLIOMIÝELITDEN SAPLANDYKMY?

  Bütin dünýäde ýabany poliomiýelit hadysalary iň az derejelere düşen hem bolsa, käbir ýurtlarda damja waksinalarynyň ýetmezçiligi sebäpli hadysalar köpelýär. Munuň hem bir sebäbi damja waksinanyň düzümi bilen bagly.

  Lukman

  36 gezek okalan

Ýazylanlardan

Fewral 16, 2012

PIÝELONEFRIT

6528 gezek okalan

Ýanwar 27, 2011

KELLAGYRY

14723 gezek okalan

Awgust 18, 2020

ÇAGALARYMYZ NIREDE OÝNAÝARLAR?

943 gezek okalan

Oktýabr 15, 2015

OBA AÝALLARY WE OBA DURMUŞY

6306 gezek okalan

Oktýabr 11, 2016

"GYZLARY ÖÝDEN ÇYKARMALY DÄL!"...

5521 gezek okalan

Sentýabr 09, 2019

MEN NÄME ILDEN KEMMI?

1815 gezek okalan

Sentýabr 16, 2020

GÜN ŞÖHLESINIŇ GARAŇKY TARAPY

806 gezek okalan

Aprel 16, 2011

DEMGYSMA. (BRONHIAL ASTMA)

7640 gezek okalan