Saglyk 8 ýaşady
Donate_2020_tkm.jpg
 • 20 Ýanwar 2020, Duşenbe

  SEN NÄHILI HOWADAN DEM ALÝARSYŇ?

  15-nji ýanwarda Cabar.asia saýtynda "Merkezi Aziýanyň howasy nä derejede hapa – grafikalarda düşündirilen" atly makala peýda boldy. Biz bu makalanyň gysgaça beýanyny okyjylarymyza hödürlemegi makul bildik. Interaktiw grafikalara makalanyň rus…

  Hyzmatdaşymyz

  70 gezek okalan

 • 13 Ýanwar 2020, Duşenbe

  ÖZÜŇDEN ÜÝTGEŞIK ADAMLARA BOLAN GORKY

  Salam Saglyk, Gomofobiýa nämekä? Daşary ýurtda bolanyňda şu düşünjäni eşitmek bolýar. Düşündirseňiz hoşal bolaryn. Sag boluň. Gadyrly okyjy, Siziň soragyňyza jogap hökmünde biz ygtybarly çeşme bolan, halkara Planned Parenthood guramasynyň…

  Lukman

  286 gezek okalan

 • 09 Ýanwar 2020, Perşenbe

  ÖWRENILEN EJIZLIK

  1965-nji ýylda amerikan psihology Martin Seligman işdeşleri bilen bilelikde ylmy barlag geçirýär we adamlaryň ýa-da haýwanlaryň bir zady başga bir zat bilen baglanyşdyrma prosesini öwrenýär. Bu barlagda Seligman itlerde eksperiment…

  Hyzmatdaşymyz

  306 gezek okalan

 • 02 Ýanwar 2020, Perşenbe

  GÖRMEÝÄNLER HAKDA GÖRMEÝÄNLERIMIZ

  Ilkinji resmi Bütindünýä Braýl Güni 2019-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda bellenildi. Häzirki wagtda Braýl elipbiýi körleriň ýazuw ulgamy hökmünde bütin dünýäde kabul edilýär. Ol ähli ýurtda ähli dile diýen ýaly terjime…

  Lukman

  263 gezek okalan

 • 23 Dekabr 2019, Duşenbe

  HER BIR KIŞI TÄSIRLI BLOG ÝAZYP BILÝÄR

  Biz Saglyk topary bolup, bir ýylyň dowamynda biz bilen hyzmatdaşlyk edýän blogerlerden täsirli we güýçli blog ýazmakda ulanýan tärlerini we beýleki blogerlere maslahatlaryny paýlaşmaklaryny haýyş etdik. Şoňa görä-de, bu kitapça…

  Lukman

  409 gezek okalan

 • 18 Dekabr 2019, Çarşenbe

  DAMJALY SUWARYŞ? IŇ AŇSADY ELDE ÝASAMAK

  Ählumumy maýylganlygyň we howanyň hiliniň ýaramazlaşýan döwründe ýaşyl ýerleriň ähmiýeti ýyl-ýyldan artýar. Agaçlar, gyrymsy agaçlar we otlar kömürturşy gazyny we zyýanly howa hapalaýjylary sorup kislorod edip çykarýarlar. Başga-da, bular çyglylygy…

  Hyzmatdaşymyz

  315 gezek okalan

 • 03 Dekabr 2019, Sişenbe

  MUNY BILMEK MÖHÜM: MAÝYPLYGY BOLAN ADAMLAR BILEN ARAGATNAŞYGYŇ ETİKİ DÜZGÜNLERİ

  Terjimäniň asyl nusgasy. Eşidip bilmeýänler bilen nädip gepleşmeli, görüp bilmeýänlere nädip ýoldaş bolmaly, maýyplygy bolan adamlara, kemsitmän, nädip kömek etmeli? UMUMY DÜZGÜNLER Gürrüňe nädip başlamaly? Maýyplygy bolan biri bilen tanyşanyňyzda…

  Hyzmatdaşymyz

  493 gezek okalan

 • 26 Noýabr 2019, Sişenbe

  GÖZE ILMEÝÄN RAK KESELLI ÇAGALAR

  Çaga ragy irki basgançaklarynda anyklanylsa we netijeli bejergi geçirilse, halas bolma ähtimallygy örän ýokarydyr. Meselem, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda rakly çagalaryň 5 ýylyň içinde halas bolma ähtimallygy 80 göterime deňdir. "Dünýäniň…

  Hyzmatdaşymyz

  648 gezek okalan

Soňky teswirler

Aýjeren tarapyndan "DYZA DUZ ÝYGNANMA" BARADA HAKYKAT makalada
Aýjeren 3 ýyldan bäri Dyz begun agyry çişmesi nädip aýyrmaly.
gan topary 4 bolan erkekde çagasynyn gany 1 bolup bilyarmi
jerik tarapyndan SEN NÄHILI HOWADAN DEM ALÝARSYŇ? makalada
Emma turkmenistanda adamlara kopculik yerlerinde howa hapalanya klimat uytgeya disen ay tebigat name...
jerik tarapyndan SEN NÄHILI HOWADAN DEM ALÝARSYŇ? makalada
Gaty dogry sagbol admin
Gahryman tarapyndan DÜWÜRTIKLERI NÄDIP AÝYRMALY? makalada
Lukman sîze nace sany adam ýazýa sizde jogap yok nme ucn !biz bu taya yazmagymysyn sebabi ;Dugudigi ...
Gahryman tarapyndan DÜWÜRTIK ÖRGÜNLERI NÄDIP AÝYRMALY? makalada
Salam dokdor menin yuzum dugurdukden doly ony nadip ayryp bolarkan mana komek edin we peydali masla...

Ýazylanlardan