Saglyk 7 ýaşady
ynsanperwerlik_08022018.jpg
Siziň pikiriňizçe, ýurdumyzda erkek adamlaryň saglygyna degişli haýsy mesele wajyp bolup durýär?
 • 20 Iýun 2018, Çarşenbe

  ÝOLDAŞYŇY PREZERWATIW ULANMAGA HÖWESLENDIRJEK DELILLER

  Islendik gatnaşyklarda bolşy ýaly, jynsy gatnaşyklarda hem özara ynamlylyk, biri-biriň duýgularyny we talaplaryny sylamak, diňlemek wajypdyr. Goragly jynsy gatnaşyklar – sagdyn gatnaşyklardyr. Biri-biriň goraglylygyny üpjün etmek üçin bolsa ýatakhanada şeýle…

  Hyzmatdaşymyz

  66 gezek okalan

 • 15 Iýun 2018, Anna

  OGLAN ÇAGANY ILERI TUTMAGYŇ TANKYT EDILEN 3 SEBÄBI

  Gelin bäbekhanadan gyz bäbejigini alyp öýe gelýär. Her kim her ýerden göwünlik berýär: − Ýene gyz boldumy? Gynanma, ogul hem bolar. − Ogulgerek, Ogulbagt, Ogulsabyr, Ogul+… atlaryndan birisini dakaý, yzyndan…

  Lukman

  101 gezek okalan

 • 10 Iýun 2018, Ýekşenbe

  БУДУЩИМ МАМАМ И ПАПАМ: МОЯ ИСТОРИЯ БЕРЕМЕННОСТИ!

  Март: Первый скрининг, биохимия и другие новые слова Количество тестов за этот месяц: 6 Количество врачей: 4 Сколько в среднем была в очереди: 4 часа Заплатила в кассу: 900 манат…

  Hyzmatdaşymyz

  98 gezek okalan

 • 05 Iýun 2018, Sişenbe

  ERKEK ADAMLARDA DÖREÝÄN RUHY GAMGYNLYLYK WE ONUŇ BILEN GÖREŞMEGIŇ ÇÄRELERI

  "Erkekler ejizlemeýärler. Olar misli galaýy ýaly berk." diýýärler. Jemgyýet erkek adamlara hemişe örän berk talaplary bildirýär – ol maddy taýdan garaşsyz we jemgyýetde saldamly orny eýelemeli, maşgalabaşy bolmaly we gowşaklygy,…

  Lukman

  230 gezek okalan

 • 28 Maý 2018, Duşenbe

  TELEWIZORDA WELOSIPED MODA, KÖÇEDE BOLSA MAŞYN

  Çagalyk döwrümiň aýrylmaz bölegi bolan welosipedden talyplyk ýyllarym (2011-2015 ý; Türkiýe Respublikasy) hem işjeň peýdalandym. Bu maňa diňe saglyk tarapdan däl, maddy tarapdan hem ullakan utuş boldy. Biziň ýurdumyzda bolsa…

  Hyzmatdaşymyz

  226 gezek okalan

 • 20 Maý 2018, Ýekşenbe

  IŞDEN ÝADAP GELDIM: ÖÝ HOJALYKÇYNYŇ BIR GÜNI

  Öý hojalykçynyň durmuşyny, yagny öz durmuşymy esgeriň durmuşyna gaty meňzeş görýärin. Näme üçinmi? Aýdyp bereýin... 7:00 – Her gün biologiki sagadym oýandyrýar. Turup elimi-ýüzümi ýuwýaryn. Güllerimi suwarýaryn. Kaşa atarýaryn. Çaý…

  Hyzmatdaşymyz

  304 gezek okalan

 • 14 Maý 2018, Duşenbe

  MAŞGALA ZORLUGYNDAN NÄDIP GORANMALY: ÝURISTIŇ MASLAHATY

  Rus dilinde ýazylan makalanyň terjimesi: Как защититься от семейного насилия: советы юриста Meniň hukuklarym nähili we men maşgalamda yzygiderli zorluga duçar bolsam nähili hereket etmeli? Sizden maşgala zorlugyndan gutulmagyň ýollaryny…

  Hyzmatdaşymyz

  280 gezek okalan

 • 10 Maý 2018, Perşenbe

  DUODENIT: SEBÄPLERI, ALAMATLARY WE BEJERGISI

  Duodenit – bu oniki barmak içegäniň (latyn dilinden – duodenum) nemli örtüginiň alawlama ýagdaýydyr. Ol iýmit siňdiriş ulgamyna degişli möhüm agza bolup, aşgazandan soň ýerleşýändir we inçe içegäniň başlangyjy bolup…

  Lukman

  127 gezek okalan

Soňky teswirler

Bu täzeligi okap, howsala düşeniňi duýman galýarsyň. Mobil telefonlarynyň ulanyňynyň ýaý...
Lukman! Bedendäki serotonin gormonynyň mukdary barlanylýarmy? Kadada näçe bolmaly? Haýsy anyk...
Myrat doktar sacy nadip calt osdurmeli +99362101096
Myrat tarapyndan SAÇ DÖKÜLMESINE GARŞY NÄME ETMELI? makalada
Salam doktar sacy tiz nadip osdurip bolar maslahat berip bilmezmisiniz
Peýdaly maslahatlar. Tomsuň yssysynda ştapel, pagta matalardan tikilen eşikleri geýmelidigine, ...
Alymlar näçe synagdan geçirip derman serişdelerini çykarybersin. Amalýetde ulanylyp, netijesin...

Ýazylanlardan

Iýul 15, 2011

MEREZÝEL KESELI

4564 gezek okalan

Awgust 29, 2016

PORNOGRAFIÝA WE TÜRKMEN ÝAŞLARY

3807 gezek okalan

Sentýabr 24, 2012

KERLIK WE GULAGY AGYRLYK

17598 gezek okalan

Ýanwar 05, 2012

IGLILIK KESELI, ONY BEJERMEK WE ÖŇÜNI ALMAK

4241 gezek okalan

Mart 05, 2018

ÇAÝ WE RAZYÇYLYK

334 gezek okalan

Sentýabr 18, 2015

POLIOMIÝELIT: GEÇMIŞDE GALAN KESELMI?

1973 gezek okalan

Awgust 10, 2011

GIPOTIREOZ

2950 gezek okalan