Saglyk 7 ýaşady
abort-caklendirmeler_17072018.jpg
Siziň pikiriňizçe, Türkmenistanda aýallara we çagalara garşy zorluk barmy? / Как Вы считаете, существует ли проблема домашнего насилия против женщин и детей в Туркменистане?
 • 18 Sentýabr 2018, Sişenbe

  "GÖZEL BOLMAK" OGLANLARA ZERURMY?

  Öz daş keşbini, görküni daş-töweregindäki adamlaryň kabul edişi, garaýyşlary barada diňe gyzlar aladalanýarlarmy? Ýok! Mediada, kitap-jurnallarda gyzlar hakda kän gürrüň edilsede, oglanlar hem öz görki, boý-syratlaryna degişli düşünjeler, basyşlar bilen…

  Lukman

  159 gezek okalan

 • 13 Sentýabr 2018, Perşenbe

  "URÝARMY, DIÝMEK SÖÝMEÝÄR!" ÇAGALARA GARŞY ZORLUK. NÄME BILMELI WE NÄME ETMELI?

  Hukukçy Maýagözel Baýramowanyň Saglygyň soraglaryna beren jogaplary Biziň jemgyýetimizde çagalara garşy zorlugyň esasy sebäpleri Çagalara garşy öýdäki zorluk, gynansakda, köp maşgala täsir edýän pajygadyr. Öýdäki zorluk maşgaladaky zorluk diýip hem…

  Hyzmatdaşymyz

  244 gezek okalan

 • 09 Sentýabr 2018, Ýekşenbe

  PREZERWATIWI NÄHILI ULANMALY?

  Göräýmäge biziň her birimiz prezerwatiwleriň ulanylşy barada habarly ýaly. Ýöne onuň ulanylmagy bilen döräp biljek dürli ýagdaýlar babatda maglumatlary bolsa hemmeleriň bilmeýän bolmagy hem mümkindir. Prezerwatiw haçan ulanylmaly? Siziň bilşiňiz…

  Lukman

  545 gezek okalan

 • 01 Sentýabr 2018, Şenbe

  OKUW TORBALARY NÄHILI BOLMALY?

  Okuw ýylynyň öňsyrasynda oglumyň kitaply torbasyny göterip onuň agyrlygyna geň galdym. "Beýle agyr torbany göterip arkaňy agyrdaýma! Bu azyndan 5 kilo barla! Partadaşyň bilen gepleşip, getirilmeli kitaplary böleşseňiz bolmaýarmy?" diýip…

  Lukman

  282 gezek okalan

 • 27 Awgust 2018, Duşenbe

  БУДУЩИМ МАМАМ И ПАПАМ: МОЯ ИСТОРИЯ БЕРЕМЕННОСТИ! − ЧАСТЬ 4

  Июль: Мой третий триместр Количество тестов за этот месяц: 3 Количество врачей: 3 Сколько в среднем была в очереди: 15 минут Заплатила в кассу: 220 манат Количество УЗИ: 0

  Hyzmatdaşymyz

  148 gezek okalan

 • 20 Awgust 2018, Duşenbe

  EKSTRAKORPORAL TOHUMLANDYRMA: AÝALA PEÝDALY MASLAHATLAR

  Uzak wagtdan bäri çaga isläp, birnäçe bejergilerden haýyr tapman oz çagalaryny dünýä indirmegi arzuw edýän çatynjalary maksadyna ýetirýän ekstrakorporal tohumlandyrma (EKT) usulydyr. Ýatgy boşlugyna tohumlandyrylan düwünçek goýlan badyna, zenany göwreliligiň…

  Hyzmatdaşymyz

  491 gezek okalan

 • 14 Awgust 2018, Sişenbe

  RAZYÇYLYK 101: HEMMELERE GOLLANMA

  Ýetginjekleriň aglabasynyň ilkinji söýgi gatnaşyklary esasy tejribe bolup hyzmat edýär. Megerem, başga adam bilen araçägiňe üns bermekde ilkinji ädim söýgi gatnaşygynda ädilýär. Her bir fiziki ýakynlygy öz içine alýan gatnaşykda…

  Hyzmatdaşymyz

  533 gezek okalan

 • 07 Awgust 2018, Sişenbe

  ПРАВИЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ – КАК ПРАВИЛЬНО ПОМОЧЬ?

  В последнее время в социальных сетях все чаще появляется информация о наших соотечественниках, нуждающихся в помощи окружающих в их нелегкой борьбе за жизнь. Чаще всего ими становятся туркменские пациенты с…

  Hyzmatdaşymyz

  213 gezek okalan

Soňky teswirler

Admin tuweleme gowy zat yazypsynyz
Maýa! Ekiz çagalaryň biri ösmän galanda hem, beýleki çaga düwünçegi ösüp bilýär. Size ...
Mahirli tarapyndan ÝÜZDÄKI ÝAKALY NÄDIP AÝYRMALY? makalada
Aýdyñda nädip ýakal aýyrmaly
Mähirli tarapyndan ÝÜZDÄKI ÝAKALY NÄDIP AÝYRMALY? makalada
Meñ yüzime azaçyk ýakal düşşek bolupdyr nädip aýyrmaly
salam doktor men eko etdirdim .Analiz tabsyrfym analizim gowy cykdy men gowreli bolup cykdym ,emma 2...
Batyr mug 88 tarapyndan ALKOGOL IÇGILERI : HAKYKAT WE TOSLAMALAR makalada
Basybersiñizlàñow. Soñynam gören ýok. Mekan jan guý içeli. Bizà ir wezin başladyk

Ýazylanlardan

Iýun 21, 2016

WAGTY GEÇEN “MASGARAÇYLYK”

7665 gezek okalan

Aprel 27, 2017

GATNAŞYKLARDA ERJEŞME: "AJY GATYLAN" SÖÝGI

1878 gezek okalan

Sentýabr 24, 2012

KERLIK WE GULAGY AGYRLYK

17756 gezek okalan

Iýul 30, 2017

GAÇAKÇYLYGYŇ PIDASYNY ANYKLA WE KÖMEK ET

708 gezek okalan

Oktýabr 07, 2016

TÜRKMEN MODASY ÖZGERMELİ DÄLMİ?

2682 gezek okalan

Iýul 09, 2011

KÖRIÇEGE

4726 gezek okalan

Iýul 15, 2011

MEREZÝEL KESELI

4691 gezek okalan

Fewral 23, 2011

WIRUSLY GEPATITLER

3547 gezek okalan

Maý 02, 2011

ÝATGYNYŇ MIOMASY

4236 gezek okalan

Dekabr 10, 2017

TÜRKMEN JEMGYÝETI WE KÖPAÝALLYLYK

622 gezek okalan

Iýun 20, 2012

GANLY IÇGEÇME

3629 gezek okalan