Saglyk 8 ýaşady
Donate_2020_tkm.jpg
 • 03 Dekabr 2019, Sişenbe

  MUNY BILMEK MÖHÜM: MAÝYPLYGY BOLAN ADAMLAR BILEN ARAGATNAŞYGYŇ ETİKİ DÜZGÜNLERİ

  Terjimäniň asyl nusgasy. Eşidip bilmeýänler bilen nädip gepleşmeli, görüp bilmeýänlere nädip ýoldaş bolmaly, maýyplygy bolan adamlara, kemsitmän, nädip kömek etmeli? UMUMY DÜZGÜNLER Gürrüňe nädip başlamaly? Maýyplygy bolan biri bilen tanyşanyňyzda…

  Hyzmatdaşymyz

  222 gezek okalan

 • 26 Noýabr 2019, Sişenbe

  GÖZE ILMEÝÄN RAK KESELLI ÇAGALAR

  Çaga ragy irki basgançaklarynda anyklanylsa we netijeli bejergi geçirilse, halas bolma ähtimallygy örän ýokarydyr. Meselem, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda rakly çagalaryň 5 ýylyň içinde halas bolma ähtimallygy 80 göterime deňdir. "Dünýäniň…

  Hyzmatdaşymyz

  303 gezek okalan

 • 22 Noýabr 2019, Anna

  SEN ÇAGAŇ ÇAGALAR BAGYNDAKY HUKUKLARYNY BILÝÄRMIŇ?

  Salam Saglyk. Men şeýle ýagdaýa şaýat boldum: Aýal doganymyň 4 ýaşlyja gyzy Aşgabatda çagalar bagyna gidýär. Gyzjagaz öýde özbaşdak oýnan mahaly terbiýeçilerine öýkünmäni gowy görýär. Onuň öýkünmelerine seretseň terbiýeçiler örän…

  Hyzmatdaşymyz

  413 gezek okalan

 • 20 Noýabr 2019, Çarşenbe

  KLIZMA NÄHILI ÝAGDAÝLARDA ULANYLÝAR?

  Klizma nähili ýagdaýlarda ulanylýar we onuň üçin suwy nähili taýynlamaly? Saýtyň okyjysy.

  Lukman

  339 gezek okalan

 • 18 Noýabr 2019, Duşenbe

  HAPA HOWADAN DEM ALMAK WE “DUÝDANSYZ ÇAGA DÜŞMESI”

  Terjimäniň asyl nusgasy. Täzelikde çykan ylmy barlaga görä, düzüminde uly möçberde hapalaýjylar bolan howadan dem alýan göwreli aýallaryň göwreliligiň ilkinji üç aýynda "duýdansyz çaga düşmesi" sezewar bolma ähtimallygy ýokary bolýar.…

  Lukman

  349 gezek okalan

 • 15 Noýabr 2019, Anna

  GYZ-GELINLER ÖZ ONLINE HOWPSUZLYGY BARADA NÄME ETMELI?

  Bir gezek Instagramda köp yzarlaýjysy bolan bir gyz öz suratynyň başga bir sahypada rugsatsyz paýlaşylandygyna gaharlanyp, zeýrenipdi. Şeýle ýagdaýa düşen ýene bir gyz bolsa, uzak wagt geçmänkä sahypasyny ýapdy. Instagramda…

  Hyzmatdaşymyz

  499 gezek okalan

 • 13 Noýabr 2019, Çarşenbe

  TÜRKMENISTANDA ÝOKANÇ DÄL KESELLER BARADA WAJYP SANLAR

  Lukman

  391 gezek okalan

 • 11 Noýabr 2019, Duşenbe

  ÝARAMAZ IÝMITLENIŞIŇ TÄSIRLERI NESIL YZARLAÝAR

  Göwrelilik döwründe enäniň iýmitlenişiniň çaga saglygyna edýän täsiri uzak wagtlap dowam edýär. Muňa Niderland Açlyk Derňewi (Dutch Famine Study) aýdyň mysaldyr. Ikinji Jahan Urşunyň soňlarynda Germaniýa niderland hökümeti tarapyndan gurnalan…

  Lukman

  259 gezek okalan

Soňky teswirler

Tylla tarapyndan ADAMYŇ IÇINDÄKI SOGULJANLAR BARADA makalada
Doktor menin gyzymda karlik gurcugy bar. Gyzym 1,5 yyllykda saraltma gecirdi. Garynda yygy yygy agyr...
Keyik tarapyndan ÝÜREK-DAMAR KESELLERINIŇ ÖŇÜNI ALMAK makalada
Salam Lukman men gündiz kellâmi yere goýsam uklanymy duýman galyan yatmak niyetimde yok halda15min i...
Aybashy dovruni bashdan geciryan gyz bln jynsy gatnashykda bolmak erkek uchin zyyanlymy (saglygyna y...
Men maya men yoldasym iki yyl bari ince kesel bolanynA inni govy so cagalamda bolarmy
Mekan tarapyndan BOGUNLAR NÄME ÜÇIN ŞYRKYLDAÝAR? makalada
Salam lukman menin el tirsek bogunym dowulip operasiya etdirdim we operasiya gecenden son lukmanlar ...
Men gowrelik dowrumde garnymyn ustunde gyzyl gyzyl cyzyklar peyda boldy solar cagam bolany yagny 8 a...