Image
Covid-19 Bilmeliler

Gadyrly okyjy, biz 3 ýylyň içinde seniň üçin СOVID-19-a degişli takmynan 400 sany makalalardyr maglumatlar toplumyny döretdik. Munuň içine hepdelik ylmy habarlar, okyjylaryň soraglaryna jogaplar, infografikalar, hasabatlar, ýurdumyzdaky we dünýädäki ýagdaýlara synlar we Türkmenistanyň Saglyk Ministrligine hem-de BSGG-a ýüzlenme hatlarymyz girýär. СOVID ýagdaýlarynyň haýal özgermegi bilen, biz hepdelik СOVID habarlaryny çap etmegi goýýarys. Emma, yzygiderli çykarýan saglyk habarlarymyzy Instagram, Twitter hasaplarymyzda we saýtyň baş sahypasynda okap bilersiň. Ýatlatsak, Türkmenistan dünýäde СOVID-19 hadysalaryna we adam ýitgilerine degişli sanlary habar bermedik ýurt bolmagyna galýar.

Ýazylanlardan

Noýabr 03, 2010

ÝÜREK-DAMAR KESELLERINIŇ ÖŇÜNI ALMAK

18943 gezek okalan

Sentýabr 26, 2016

"GYZLYK PERDESI" BARADA PIKIR ÝÖRETME

75229 gezek okalan

Noýabr 12, 2011

ÄGÄ BOLUŇ: DÜMEW

8509 gezek okalan

Sentýabr 05, 2013

BIZ GEPATIT BARADA NÄMELERI BILMELI?

17741 gezek okalan

Noýabr 12, 2018

SEN RAK BARADA NÄMELER BILMELI? ESASY FAKTLAR

6415 gezek okalan

Noýabr 29, 2022

10 HEPDÄ ÇENLI GÖWRELILIK – SURATLARDA

699 gezek okalan

Awgust 16, 2019

MEN BIR OGLANA DUŞDUM

3306 gezek okalan

Awgust 01, 2022

AKUŞERÇILIK-GINEKOLOGIÝADAKY ZULUM

665 gezek okalan

Noýabr 19, 2016

TÜRKMEN HAJATHANADAKY ÝAGDAÝLAR

4415 gezek okalan