Saglyk 8 ýaşady
Saglyk_9_Years_Teaser.jpg
 • 22 Noýabr 2019, Anna

  SEN ÇAGAŇ ÇAGALAR BAGYNDAKY HUKUKLARYNY BILÝÄRMIŇ?

  Salam Saglyk. Men şeýle ýagdaýa şaýat boldum: Aýal doganymyň 4 ýaşlyja gyzy Aşgabatda çagalar bagyna gidýär. Gyzjagaz öýde özbaşdak oýnan mahaly terbiýeçilerine öýkünmäni gowy görýär. Onuň öýkünmelerine seretseň terbiýeçiler örän…

  Hyzmatdaşymyz

  16 gezek okalan

 • 20 Noýabr 2019, Çarşenbe

  KLIZMA NÄHILI ÝAGDAÝLARDA ULANYLÝAR?

  Klizma nähili ýagdaýlarda ulanylýar we onuň üçin suwy nähili taýynlamaly? Saýtyň okyjysy.

  Lukman

  83 gezek okalan

 • 18 Noýabr 2019, Duşenbe

  HAPA HOWADAN DEM ALMAK WE “DUÝDANSYZ ÇAGA DÜŞMESI”

  Terjimäniň asyl nusgasy. Täzelikde çykan ylmy barlaga görä, düzüminde uly möçberde hapalaýjylar bolan howadan dem alýan göwreli aýallaryň göwreliligiň ilkinji üç aýynda "duýdansyz çaga düşmesi" sezewar bolma ähtimallygy ýokary bolýar.…

  Lukman

  125 gezek okalan

 • 15 Noýabr 2019, Anna

  GYZ-GELINLER ÖZ ONLINE HOWPSUZLYGY BARADA NÄME ETMELI?

  Bir gezek Instagramda köp yzarlaýjysy bolan bir gyz öz suratynyň başga bir sahypada rugsatsyz paýlaşylandygyna gaharlanyp, zeýrenipdi. Şeýle ýagdaýa düşen ýene bir gyz bolsa, uzak wagt geçmänkä sahypasyny ýapdy. Instagramda…

  Hyzmatdaşymyz

  252 gezek okalan

 • 13 Noýabr 2019, Çarşenbe

  TÜRKMENISTANDA ÝOKANÇ DÄL KESELLER BARADA WAJYP SANLAR

  Lukman

  234 gezek okalan

 • 11 Noýabr 2019, Duşenbe

  ÝARAMAZ IÝMITLENIŞIŇ TÄSIRLERI NESIL YZARLAÝAR

  Göwrelilik döwründe enäniň iýmitlenişiniň çaga saglygyna edýän täsiri uzak wagtlap dowam edýär. Muňa Niderland Açlyk Derňewi (Dutch Famine Study) aýdyň mysaldyr. Ikinji Jahan Urşunyň soňlarynda Germaniýa niderland hökümeti tarapyndan gurnalan…

  Lukman

  164 gezek okalan

 • 07 Noýabr 2019, Perşenbe

  TÄZE HASABAT: BÄBEKHANADA AÝALLARA EDILÝÄN ZULUM GIŇDEN ÝAÝRAN

  The Lancet žurnalynyň hasabatlary çaga dogurýan aýallaryň çakdan aşa köp böleginiň fiziki we dil zulumyna duçar bolýandyklaryny görkezýär. Täze çykan hasabata görä, Afrikadaky we Aziýadaky pes girdejili dört ýurtda aýallaryň…

  Lukman

  370 gezek okalan

 • 04 Noýabr 2019, Duşenbe

  OGLANLAR AGLAMAÝAR

  "Oglanlar aglamaýar: sagdyn erkeklik" – bu "White Ribbon" guramasynyň Kanadadaky hem-de Awstraliýadaky şahamçalarynyň bilelikdäki sosial mediýa kampaniýasydyr. Terjimäniň asyl nusgasy. Terjime eden Jumadurdy Rejebow Doglan pursatymyzdan başlap, biz öz jynsymyza…

  Hyzmatdaşymyz

  467 gezek okalan

Soňky teswirler

Leyla tarapyndan DOGRY IÝMITLENIP HORLANMAGYŇ SYRLARY makalada
Meninem in halayan zadym horlanmak yone hic horlanyp bilemok. Suyji diyen zady iyemok . Yone her gun...
Kesa tarapyndan ÝÜZE ÇYKAN ÝAKALY NÄDIP AÝYRMALY? makalada
Salam yuzimdaki duwurtikden galan sramy naman komegi bn ayyryp bolar
Nadip gowreli bolyar ayalyn nahili gatnasykda bolsan
Maral 14.02.95( ERKEK 2.05.89) OGLAN gerek tarapyndan OGUL DOGURMAK ÜÇIN, NÄHILI HASAPLAMALY? makalada
Jogap haçan gelerkä

Ýazylanlardan

Aprel 16, 2011

DEMGYSMA. (BRONHIAL ASTMA)

5784 gezek okalan

Noýabr 15, 2011

NEŞEKEŞLIK WE MAŞGALA GATNAŞYKLARY

5087 gezek okalan

Awgust 25, 2012

WENA DAMARLARYNYŇ WARIKOZ GIŇELMESI

4903 gezek okalan

Sentýabr 30, 2011

ÝÜREK NÄME ÜÇIN GYSYLÝAR

6393 gezek okalan

Ýanwar 05, 2012

IGLILIK KESELI, ONY BEJERMEK WE ÖŇÜNI ALMAK

5396 gezek okalan

Sentýabr 17, 2011

RADIKULIT

4294 gezek okalan

Iýun 06, 2016

TOMUS PASLY HAÝSY KESELLERDEN GORANMALY?

2650 gezek okalan