Image
Covid-19 Bilmeliler

Gadyrly okyjy, biz 3 ýylyň içinde seniň üçin СOVID-19-a degişli takmynan 400 sany makalalardyr maglumatlar toplumyny döretdik. Munuň içine hepdelik ylmy habarlar, okyjylaryň soraglaryna jogaplar, infografikalar, hasabatlar, ýurdumyzdaky we dünýädäki ýagdaýlara synlar we Türkmenistanyň Saglyk Ministrligine hem-de BSGG-a ýüzlenme hatlarymyz girýär. СOVID ýagdaýlarynyň haýal özgermegi bilen, biz hepdelik СOVID habarlaryny çap etmegi goýýarys. Emma, yzygiderli çykarýan saglyk habarlarymyzy Instagram, Twitter hasaplarymyzda we saýtyň baş sahypasynda okap bilersiň. Ýatlatsak, Türkmenistan dünýäde СOVID-19 hadysalaryna we adam ýitgilerine degişli sanlary habar bermedik ýurt bolmagyna galýar.

 • 10 Awgust 2022, Çarşenbe

  LUKMAN BILEN SÖHBETDEŞLIGI NETIJELI GEÇIRMEGIŇ ŞERTLERI

  Adam doglup, bütin ömrüniň dowamynda lukman bilen aragatnaşykda bolýar. Keselçilik bilen ýa-da öňüni alyş barlagy bolsun, biz dürli ugurdan bolan lukmanlaryň maslahatyny berjaý etmeli bolýarys. Lukman bilen söhbetdeşlik netijeli bolup,…

  Hyzmatdaşymyz

  39 gezek okalan

 • 05 Awgust 2022, Anna

  TÜRKMENISTANDA AÝRYLYŞMAGA DEGIŞLI NÄHILI HUKUKLAR BAR?

  Okyjylar soraýar, ýurist jogap berýär Sorag 1: Türkmenistanda aýrylyşmak isleýän adamyň kanun taýdan ätmeli ilkinji ädimi näme? Jogap: Nikany bozmagyň tertibi Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 5-nji babynda bellenilýär. Eger är-aýalyň ikisi…

  Hyzmatdaşymyz

  72 gezek okalan

 • 03 Awgust 2022, Çarşenbe

  ALKOGOL IÇMEK 40 ÝAŞA ÝETMEDIKLERIŇ SAGLYGYNA HOWP SALÝAR

  Täze global ylmy barlag kyrkdan ululara garanyňda 40 ýaşa ýetmedikleriň alkogol içmesiniň saglyk töwekgelçilikleriniň has ýokarylygyny we peýdasynyň asla ýoklugyny görkezdi. Ýaşlaryň alkogolly içgileri içmekden doly saklanmalydygyny gözlegi geçiren ylmy…

  Lukman

  74 gezek okalan

 • 03 Awgust 2022, Çarşenbe

  ULY FARMASEWTIK KOMPANIÝALARYŇ ULY WADASY

  Moderna, Pfizer we beýleki uly farmasewtik kompaniýalar pandemiýalaryň dörän ýagdaýynda waksinalara we bejergilere deň derjede elýeterliligi üpjün etmegi wada berdiler.

  Lukman

  69 gezek okalan

 • 03 Awgust 2022, Çarşenbe

  BOTSWANANYŇ ÄGIRT ULY ÜSTÜNLIGI

  Ozal Botswana eneden çaga AIW ýokuşma derejeleri boýunça dünýäde ilkinji orundady. Emma ýurt häzirki wagtda Afrikada wirusy ýok eden ilkinji döwlet bolmaga ýakynlaşyp, ene-atalaryň aladasyny ýeňletdi.

  Lukman

  83 gezek okalan

 • 01 Awgust 2022, Duşenbe

  AKUŞERÇILIK-GINEKOLOGIÝADAKY ZULUM

  Hassahanalarda ginekolog ýa akuşer bilen görüşmäniň ýa-da çaga dogumynyň dowamynda pasiýente edilýän süteme, gödek daraşma akuşerçilik-ginekologiýadaky zulum diýilýär. Ynsan hukuklaryny bozýan bu görnüşli zorluk jemgyýetçilik saglygynda gaýragoýulmasyz meseledir.

  Hyzmatdaşymyz

  81 gezek okalan

 • 28 Iýul 2022, Perşenbe

  BSGG MAÝMYN MAMASY BARADA DUÝDURYŞY GÜÝÇLENDIRDI

  Iýulyň 23-ne BSGG maýmyn mama keseliniň ýaýramasyny Jemgyýetçilik saglygynda halkara ähmiýetli adatdan daşary ýagdaý diýip yglan etdi. Şeýlelikde, maýmyn mamasy COVID-19-yň we poliomiýelitiň hataryna goşuldy. BSGG-nyň baş müdiri Tedros Gebreýesus…

  Lukman

  74 gezek okalan

 • 26 Iýul 2022, Sişenbe

  ABŞ ÜÇIN DERMANNAMASYZ KONTRASEPTIWLER

  Fransuz farmasewtik kompaniýasy HRA Pharma göwreliligiň öňüni alýan gormonal gerdejikleri ABŞ-da dermannamasyz satmaga rugsat soraýar. Bu Ýokary kazyýet Roe v. Wade kararyny ýatyranyndan soň ABŞ-nyň Azyk we derman serişdeleri administrasiýasynyň…

  Lukman

  72 gezek okalan

Ýazylanlardan

Aprel 06, 2020

PLASTIK ZYŇYNDYLARYMYZ NIRÄ GIDÝÄR?

1445 gezek okalan

Sentýabr 05, 2012

ENE-ATALAR, ÜNS BERIŇ: PERINATAL ENSEFALOPATIÝA

6851 gezek okalan

Fewral 11, 2016

YLYM WE JYNSLARYŇ DEŇLIGI

4376 gezek okalan

Mart 05, 2011

NEŞE WE MAŞGALA

6356 gezek okalan

Awgust 26, 2021

ADAMLAR NÄME ÜÇIN JYNSPARAZ?

418 gezek okalan

Iýun 28, 2021

JEMGYÝETIMIZIŇ SEMIZLIK EPIDEMIÝASY

485 gezek okalan

Maý 03, 2012

ISLENILMEDIK "MYHMANLARYŇ" KESELI: GELMINTOZ

12431 gezek okalan

Fewral 11, 2021

ULAGY ERKEK HOWPSUZ SÜRÝÄRMI ÝA AÝAL?

786 gezek okalan