Saglyk 7 ýaşady
abort-caklendirmeler_17072018.jpg
Siziň pikiriňizçe, jemgyýetimizde abortlaryň köpelmeginiň öňüni haýsy çäreler alyp biler?
 • 20 Awgust 2018, Duşenbe

  EKSTRAKORPORAL TOHUMLANDYRMA: AÝALA PEÝDALY MASLAHATLAR

  Uzak wagtdan bäri çaga isläp, birnäçe bejergilerden haýyr tapman oz çagalaryny dünýä indirmegi arzuw edýän çatynjalary maksadyna ýetirýän ekstrakorporal tohumlandyrma (EKT) usulydyr. Ýatgy boşlugyna tohumlandyrylan düwünçek goýlan badyna, zenany göwreliligiň…

  Hyzmatdaşymyz

  4 gezek okalan

 • 14 Awgust 2018, Sişenbe

  RAZYÇYLYK 101: HEMMELERE GOLLANMA

  Ýetginjekleriň aglabasynyň ilkinji söýgi gatnaşyklary esasy tejribe bolup hyzmat edýär. Megerem, başga adam bilen araçägiňe üns bermekde ilkinji ädim söýgi gatnaşygynda ädilýär. Her bir fiziki ýakynlygy öz içine alýan gatnaşykda…

  Hyzmatdaşymyz

  142 gezek okalan

 • 07 Awgust 2018, Sişenbe

  ПРАВИЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ – КАК ПРАВИЛЬНО ПОМОЧЬ?

  В последнее время в социальных сетях все чаще появляется информация о наших соотечественниках, нуждающихся в помощи окружающих в их нелегкой борьбе за жизнь. Чаще всего ими становятся туркменские пациенты с…

  Hyzmatdaşymyz

  91 gezek okalan

 • 03 Awgust 2018, Anna

  DOGRUM DÖWRÜNDE ZENANYŇ ÖZÜNI ALYP BARMAGYNYŇ DÜZGÜNLERI

  Çaganyň dünyä inmegi – her bir zenan üçin gaty jogapkär pursatlaryň biridir. Olar göwreliligiň bütin döwrüni: "Dogrum nähili geçerkä?" diýen alada bilen geçirýär. Dogrumyň kadaly geçmegi üçin geljekki ene özüni…

  Hyzmatdaşymyz

  201 gezek okalan

 • 30 Iýul 2018, Duşenbe

  ДОЛОЙ «EJEŇ» ИЗ РЕЧИ!

  Вы наверное замечали или уже привыкли к такому явлению, как нецензурная речь на туркменском и на русском языках, свирепствующая среди жителей Туркменистана, особенно среди туркменской молодежи. С этим вполне возможно…

  Hyzmatdaşymyz

  328 gezek okalan

 • 25 Iýul 2018, Çarşenbe

  AÝAL MASTURBASIÝASY: FAKTLAR WE TOSLAMALAR

  "Salam lukman! Gyz jyns agzalaryny gyjyndyryp sypalanda gyzlyk perdesine zyýan ýetirip bilermi?" "Hormatly lukman! Men durmuşa çykmadyk gyz. Jynsy gatnaşygy başlamok. Ýöne jyns agzalaryny sypalap, gyjynma endigi mende döredi. Degişli…

  Lukman

  623 gezek okalan

 • 21 Iýul 2018, Şenbe

  БУДУЩИМ МАМАМ И ПАПАМ: МОЯ ИСТОРИЯ БЕРЕМЕННОСТИ! − ЧАСТЬ 3

  Май: Это девочка! Количество тестов за этот месяц: 3 Количество врачей: 2 Сколько в среднем была в очереди: 1 час Заплатила в кассу: 220 манат Количество УЗИ: 1 19-23 неделя…

  Hyzmatdaşymyz

  165 gezek okalan

 • 16 Iýul 2018, Duşenbe

  ERKEK ADAMLAR ZORLUKDA AÝYPLANMAKDAN NÄDIP HÜŞGÄR BOLMALY?

  Ol saňa seredip gülümsireýär, gözüni-gaşyny oýnadýar. Sen bolsa onuň ýüregini eýeländigiňe göz ýetirýärsiň we bir ädim ýakynlaşyp, onuň elinden tutmakçy bolýarsyň. Emma tutup-tutmankaň, gyz uly ili bilen gygyryp, ýüzüňe şarpyk…

  Hyzmatdaşymyz

  420 gezek okalan

Soňky teswirler

Biraz filtrden gecirmeli yazylyan zatlary.
Salam lukman. Adam sudurga gecirende nahili ilkinji komegi bermeli. Shu halynda hem mowzuk yazsanyz ...
Ayallaryn utanjanlygy.erkeklerin ayalyna bolan perwaysyzlyg. Bu keselleri alyp gelyar.erkekler kop h...
baybow tarapyndan PROTEIN IÇGILERI PEÝDALYMY? makalada
hazirki wagtda sport ichgilerini onduryan shereketlerin himikat goshundysyz onum ondurmeyanligi anyk...
Selbi tarapyndan GANAMA makalada
Gyzlyk gidende ganamayanam bolup bilyami
Unknown tarapyndan RAZYÇYLYK 101: HEMMELERE GOLLANMA makalada
Ujydy towreklerini tuyli saklamak zyyanlymy

Ýazylanlardan

Aprel 06, 2016

SÜÝJI KESELIŇ AJY TARAPY

1930 gezek okalan

Iýul 09, 2011

KÖRIÇEGE

4671 gezek okalan

Iýul 11, 2011

GÖZE GARA SUW INME KESELI (GLAUKOMA)

4585 gezek okalan

Oktýabr 29, 2011

OTIT

3459 gezek okalan

Sentýabr 16, 2017

LIPOMA : SEBÄPLERI, ALAMATLARY WE BEJERGISI

584 gezek okalan

Fewral 23, 2011

ZENANLAR WE NEŞE

4300 gezek okalan

Iýul 15, 2011

MEREZÝEL KESELI

4645 gezek okalan

Iýul 27, 2011

GYZYLJA

2780 gezek okalan

Ýanwar 28, 2016

DOŇUZ DÜMEWI NÄME WE ONY NÄHILI BEJERMELI?

2027 gezek okalan