ynsanperwerlik_08022018.jpg
Mekdeplerde psihologlar üçin iş orunlaryň bolmagy gerekmi?
 • 19 Fewral 2018, Duşenbe

  TÜRKMEN-NET WE ENE DILIMIZ: SENDEN NÄMELERE GARAŞMALY?

  Türkmen dünýäsine internetiň aralaşanyna eýýäm on ýyldan köp wagt boldy. Soňky alty-ýedi ýylyň içinde internet has hem halk köpçüligine ýaýrap başlady. Hat-da çagalarymyz hem internetiň çyn janköýerleri bolup ugradylar diýsek…

  Hyzmatdaşymyz

  36 gezek okalan

 • 16 Fewral 2018, Anna

  ДЕНЕЖНАЯ ТРАДИЦИЯ ТУРКМЕН

  Совсем недавно мне удалось поближе познакомиться с давно существующей негласной семейной традицией нашего народа, связанной с «Общим семейным бюджетом». Эту традицию вряд ли можно отнести к ряду исключительно туркменских, но…

  Hyzmatdaşymyz

  103 gezek okalan

 • 31 Ýanwar 2018, Çarşenbe

  BSSG TENINI SATÝAN ADAMLARA GARŞY ZORLUGYŇ, DISKRIMINASIÝANYŇ BES EDILMEGINE ÇAGYRÝAR

  Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy (BSSG) özüniň ähli agza ýurtlaryny teniňi satmak işini jenaýat hasaplamagyň we şu iş bilen meşgullanýan aýal, erkek we transgender adamlara garşy kada-kanunlary adalatsyz ulanmagyň bes edilmegine…

  Lukman

  116 gezek okalan

 • 22 Ýanwar 2018, Duşenbe

  SERHOŞ WE JEMGYÝET GATNAŞYGY

  "Dubaýa barýas, Dubaýa. 50 gramjyk içdim-laý". Şadyýan adam awtobusdakylaryň ünsüni çekýärdi. Oturan ýerinden daşyndaky adamlar bilen gürleşjek bolýardy. Gürleýän zatlarynda känbir many-da ýokdy. Iki sany oglan onuň bilen gürleşip, üstünden…

  Hyzmatdaşymyz

  311 gezek okalan

 • 18 Ýanwar 2018, Perşenbe

  NAHARLANMA MEDENIÝETIMIZ: SEMIZ DOÝA-GANA IÝMITLENMEÝÄN ILAT

  Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Oba-hojalyk programmasynyň (FAO) geçen ýylyň 4-nji dekabrynda ýaýradan täze hasabatynda Türkmenistanda 0,3 million adamyň ýa-da ilatyň 5,5%-niň doýa-gana naharlanmaýandygy aýdylýar. Bu görkeziji Täjigistanda 2,6 million…

  Hyzmatdaşymyz

  334 gezek okalan

 • 14 Ýanwar 2018, Ýekşenbe

  NÄHILI OTURMAK HOWPSUZ?

  Siz nähili oturmagy halaýarsyňyz? Biziň herimiziň öz oturyş ýagdaýymyz, aýratynlygymyz bolup, ol biziň bedenimiziň saglyk ýagdaýyna, endigimize, jemgyýetde tutýan ornumyza baglydyr. Siz aýagyňyzy aýagyňyzyň üstünde goýup oturmagy halaýaňyzmy? Göräýmäge, amatly.…

  Hyzmatdaşymyz

  124 gezek okalan

 • 08 Ýanwar 2018, Duşenbe

  BIZ NÄME ÜÇIN SYPAÝYLYGYMYZY ÝITIRDIK?

  ...Awtobusda adam köpdi. Olar awtobusyň dymyk salonynyň içinde biri birine söýenşip diýen ýaly durdylar. Ulag durmaly duralgasyna ýakyn geleninde salonyň ortasyndan ýol torbalaryny göterip, öňündäki adamlary itip gelýän orta ýaşan…

  Hyzmatdaşymyz

  308 gezek okalan

 • 05 Ýanwar 2018, Anna

  GÖWRELILIK BARADA 8 SANY INKÄR EDILEN TOSLAMALAR

  Sen ýaş adam bolup, megerem maşgala agzalaňdan we dost-ýarlaňdan göwreliligiň döreýşi, onuň öňüniň alynşy barada her hili çapraz gelýän gürrüňleri eşiden bolsaň gerek. Ýöne eşidýän maglumatyň dogrudygyny barlamak üçin ynamly…

  Hyzmatdaşymyz

  579 gezek okalan

Soňky teswirler

Serdar Mukam tarapyndan ARY BALY makalada
Mende Shira yagny sahara alergiyam bar men bal iysem zyyany yokmy haysht sizden egrde sul yazgymy ok...
Rovshen tarapyndan Wajyp meseleler... Wajyp soraglar... makalada
Gaty gowy nygtalan meselelerin biri. Seyle ynsanperwer fondlaryn doredilmegi jemgyetimiz ucin gaty u...
Serdar tarapyndan HAÝSY UZYNLYK KADA? makalada
Salam lukman ujydyn 11 16 bolsa ony nadip uzaltmak mumkin kyn gormeseniz aydaysanyz
Akmuhammet Babayew tarapyndan AŞGAZAN AGYRY makalada
Hormatly lukman size yuz tutmagymyng sebabi mening gowegiming dashy sanjyp duryar hemde hacanda sanj...
Agagurdan tarapyndan NÄME ÜÇIN SAKGAL ÖSÝÄR? makalada
Salam Sakal seyrek bolsa ony nadip gur edip bolarka, Yaradan erkegi sakal bilen, ayaly sacy bilen be...
Mekdebin yokary synp okuwchylarynyn arasynda abortyn zyyany barada durmushdan mysallar getirip wagta...

Ýazylanlardan