Saglyk 8 ýaşady
Saglyk_8_Years_Teaser.jpg
 • 24 Maý 2019, Anna

  GÖWRELILIK DÖWRI: IÝMIT ISLEGLERINIŇ ÜÝTGEMEGI

  Göwreli aýallaryň köpüsi göwreliligiň ilkinji günlerinden başlap iýmit islegleriniň üýtgeýändigine üns berýärler. Eger öň aýal balygy halamaýan bolsa, häzir her gün diýen ýaly oňa işdämenlik bilen ýapyşýar. Kä aýal gök…

  Hyzmatdaşymyz

  37 gezek okalan

 • 21 Maý 2019, Sişenbe

  ÝENE-DE BAŞLADOW! – IGENJEŇLIK ZULUMY

  Hyzmatdaşymyz

  159 gezek okalan

 • 16 Maý 2019, Perşenbe

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ. КАК ПРОТИВОДЕЙСТВУЮТ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ В РОССИИ.

  В сентябре 2018 года Saglyk.org организовал онлайн-опрос среди туркменистанцев на тему бытового насилия. Каждый желающий мог ответить на вопрос «Существует ли в Туркменистане насилие относительно женщин и детей?». С результатами…

  Hyzmatdaşymyz

  95 gezek okalan

 • 14 Maý 2019, Sişenbe

  SEN MAŇA NÄHILI SUW IÇÝÄNDIGIŇI AÝT, MEN SAŇA SAGDYNDYGYŇY ÝA-DA DÄLDIGIŇI AÝDAÝYN!

  2018-nji ýylyň sentýabr aýynda BMG-niň Ýewropanyň Ykdysady Komissiýasy bilen bilelikde Merkezi Aziýanyň Sebitleýin Ekologiýa Merkezi ("MASEM", rusça "РЕЦЦА") "Türkmenistandaky ýeriň üstündäki suw serişdeleriniň hiliniň monitoring (seljerme) ulgamynyň zerurlyklarynyň barlagyny" çap…

  Hyzmatdaşymyz

  179 gezek okalan

 • 09 Maý 2019, Perşenbe

  MAŞGALA MEÝILLEŞDIRME

  Lukman

  602 gezek okalan

 • 07 Maý 2019, Sişenbe

  ÇAGANY NIREDE SAGDYN DOGRUP BOLÝAR?

  Bu sorag il içinde soňky wagtlar kän duş gelýär. Esasanam göwreli zenanlaryň we olaryň garyndaşlarynyň arasynda. Ýurdumyzda ençeme täze gurlan we täze enjamlar bilen üpjünleşdirilen keselhanalar bar. Emma, her bir…

  Hyzmatdaşymyz

  302 gezek okalan

 • 03 Maý 2019, Anna

  SUW JOŞGUNYNDA HOWPSUZLYK ÇÄRELERI

  Suw joşguny (sil gelmegi) örän gysga wagtda uly zyýan ýetirip bilýän hadysa bolup, köp weýrançylyklara getirip bilýär. Suw joşgunynyň sebäpleriniň biri-de ygalyň köp düşmegidir. Bu bolsa Türkmenistanyň günortasynda we günorta-günbatarynda…

  Hyzmatdaşymyz

  302 gezek okalan

 • 29 Aprel 2019, Duşenbe

  ÝYLAN ÇAKMALARDA BERILÝÄN KÖMEK (Täzelenen)

  Ýeriň üstünde gezýän zäherli jandarlaryň arasynda ýylan adam üçin has howplydyr. Esasan hem kepjebaşyň (rus dil. – kobra), alahöwreniň (rus dil. – gadýuka), göklorsyň (rus dil. – gýurza), gömülgeniň (rus…

  Lukman

  6010 gezek okalan

Soňky teswirler

Jerik! Makalada göwrelileriň kesegi,heki iýmäge höwesek bolýandygyny,onuň hem sebäbiniň kal...
Salam selwi bize adamlara hek sakgy iymek maslahat berilyamika siz mel iyesi gelyanem ba dip yazpsyn...
Eser tarapyndan ÝÜZE ÇYKAN ÝAKALY NÄDIP AÝYRMALY? makalada
Eger yüz sowuga yanyp ÿüzüni ham örtse garalyp dursa näme bejergi mümkin bolsa Lukman
çynar tarapyndan IŞDÄNI PESELTMEGIŇ USULLARY makalada
Mena kan iyibem icemok welin onda horlanayamokda name etmeli
Är.aval.jyns.gatnaśyk.edende.Avallan. Erkek. Öñirti. Bolsa.avalam.intek.islevä.näme.etmeli.do...