Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 14 Iýun 2021, Duşenbe

  SUPERGEROÝLAR GIGIÝENA BILEN MASKANYŇ BAŞDAN GEÇIRMELERI

  King Korona bilen Miss Information wirus we nädogry habarlar ýaýradyp, ýer ýüzüni ýumurmagyň kül-külüne düşýärler. Supergeroýlar Maska we Gigiýena olaryň bet pygyllary barada eşidýärler we Adamlary halas etmegiň ugruna çykýarlar.

  Lukman

  7 gezek okalan

 • 14 Iýun 2021, Duşenbe

  BAŞGA BIR PANDEMIÝA

  40 ýyl mundan ozal şu aýda AIW dünýämizi agdar-düňder edip başlady: ol derrew pandemiýa ýagdaýyna geçdi we çalt depginde tagma öwrüldi, alymlary aljyratdy we 32 million adamyň ölümine sebäp boldy.…

  Lukman

  6 gezek okalan

 • 11 Iýun 2021, Anna

  LGBT+ ÜÝTGETME TERAPIÝASY: “FACEBOOK”-DA GADAGAN EDILSEDE ARAP DILINDE PAJARLAP ÖSÝÄR

  Soňky ýyllarda Braziliýa, Ekwador we Germaniýa ýaly birnäçe döwletler gürrüňdeşlik terapiýasy, gipnoz, elektroşok we agyz beklemegi öz içine alýan konwersiýa (uýtgetmek) terapiýasyny (adamy LGBT bolmakdan saklaýan/bejerýan terapiýasy) doly ýa-da bölekleýin…

  Lukman

  29 gezek okalan

 • 11 Iýun 2021, Anna

  40 ÝYLYŇ ÜSTÜNLIGI WE ŞOWSUZLYGY

  BMG-nyň 2020-nji ýyl üçin AIW-i gözegçilikde saklamak maksatlaryny onlarça döwlet amala aşyrdy ýa has artygy bilen ýerine ýetirdi. Emma, AIW/AIDS-yň üstüniň açylanyna 40 ýyl geçsede, gowşak döwletlerde AIW hyzmatlary entegem…

  Lukman

  25 gezek okalan

 • 11 Iýun 2021, Anna

  ENELIK RUGSADYNA ÇYKSAŇYZ IŞIŇIZI ÝITIRERSIŇIZ!

  Hytaý jübütlere 3 çaga edinmäge rugsat berýän möhüm syýasy özgertmesini yglan edenden soň, ýurduň sosial mediýasy nägilelikden doldy – diýip The New York Times neşiri habar berýär. Köpler üç çaga…

  Lukman

  26 gezek okalan

 • 10 Iýun 2021, Perşenbe

  TÜRKMENISTANDA KLIMAT TÖWEKGELÇILIGI

  Türkmenistanda klimat töwekgelçiligi: Ýokary temperaturalar adamyň saglygyna, ýaşaýyş durmuşyna we ekosistema güýçli täsir edýär. Bütindünýä bankynyň we Aziýanyň ösüş bankynyň taýýarlan we 9-nji iýunda çap eden hasabatynyň gysga beýany:

  Lukman

  58 gezek okalan

 • 09 Iýun 2021, Çarşenbe

  KÖPÇÜLIKDE ŞEÝDÝÄN BOLSA, ADAM ÝOK ÝERINDE NÄMELER ETJEGI BELLI DÄL

  Erjeşme (sexual abuse) barada meňem başdan geçirmelerim bar. Mekdebe hemişe kakam akidip getiryardi. Kakam oba gidende bolsa, awtobusly gatnayardym. Mekdepden gaydyşyn awtobusyn arka tarapyndan mundim. Kan dykylşyk daldi, yone arkamda…

  Okyjydan

  64 gezek okalan

Ýazylanlardan

Awgust 12, 2016

ÝAGŞYLYK ETMEGIŇ WAGTY GELDI

4121 gezek okalan

Iýun 20, 2012

GANLY IÇGEÇME

5464 gezek okalan

Fewral 12, 2021

IŇ EÝJEJIK GYZJAGAZLAR

340 gezek okalan

Ýanwar 07, 2017

TÜRKMEN ÝIGITLERI – OLAR KIMLER?

9096 gezek okalan

Iýul 20, 2011

GÖKBOGMA (KOKLÝUŞ)

5182 gezek okalan

Iýul 20, 2017

ADAM GAÇAKÇYLYGY: TOSLAMALAR WE HAKYKAT

2584 gezek okalan

Iýul 15, 2011

MEREZÝEL KESELI

7173 gezek okalan