Saglyk 7 ýaşady
ynsanperwerlik_08022018.jpg
Siziň pikiriňizçe, ýurdumyzda erkek adamlaryň saglygyna degişli haýsy mesele wajyp bolup durýär?
 • 15 Iýun 2018, Anna

  OGLAN ÇAGANY ILERI TUTMAGYŇ TANKYT EDILEN 3 SEBÄBI

  Gelin bäbekhanadan gyz bäbejigini alyp öýe gelýär. Her kim her ýerden göwünlik berýär: − Ýene gyz boldumy? Gynanma, ogul hem bolar. − Ogulgerek, Ogulbagt, Ogulsabyr, Ogul+… atlaryndan birisini dakaý, yzyndan…

  Lukman

  55 gezek okalan

 • 10 Iýun 2018, Ýekşenbe

  БУДУЩИМ МАМАМ И ПАПАМ: МОЯ ИСТОРИЯ БЕРЕМЕННОСТИ!

  Март: Первый скрининг, биохимия и другие новые слова Количество тестов за этот месяц: 6 Количество врачей: 4 Сколько в среднем была в очереди: 4 часа Заплатила в кассу: 900 манат…

  Hyzmatdaşymyz

  91 gezek okalan

 • 05 Iýun 2018, Sişenbe

  ERKEK ADAMLARDA DÖREÝÄN RUHY GAMGYNLYLYK WE ONUŇ BILEN GÖREŞMEGIŇ ÇÄRELERI

  "Erkekler ejizlemeýärler. Olar misli galaýy ýaly berk." diýýärler. Jemgyýet erkek adamlara hemişe örän berk talaplary bildirýär – ol maddy taýdan garaşsyz we jemgyýetde saldamly orny eýelemeli, maşgalabaşy bolmaly we gowşaklygy,…

  Lukman

  192 gezek okalan

 • 28 Maý 2018, Duşenbe

  TELEWIZORDA WELOSIPED MODA, KÖÇEDE BOLSA MAŞYN

  Çagalyk döwrümiň aýrylmaz bölegi bolan welosipedden talyplyk ýyllarym (2011-2015 ý; Türkiýe Respublikasy) hem işjeň peýdalandym. Bu maňa diňe saglyk tarapdan däl, maddy tarapdan hem ullakan utuş boldy. Biziň ýurdumyzda bolsa…

  Hyzmatdaşymyz

  221 gezek okalan

 • 20 Maý 2018, Ýekşenbe

  IŞDEN ÝADAP GELDIM: ÖÝ HOJALYKÇYNYŇ BIR GÜNI

  Öý hojalykçynyň durmuşyny, yagny öz durmuşymy esgeriň durmuşyna gaty meňzeş görýärin. Näme üçinmi? Aýdyp bereýin... 7:00 – Her gün biologiki sagadym oýandyrýar. Turup elimi-ýüzümi ýuwýaryn. Güllerimi suwarýaryn. Kaşa atarýaryn. Çaý…

  Hyzmatdaşymyz

  298 gezek okalan

 • 14 Maý 2018, Duşenbe

  MAŞGALA ZORLUGYNDAN NÄDIP GORANMALY: ÝURISTIŇ MASLAHATY

  Rus dilinde ýazylan makalanyň terjimesi: Как защититься от семейного насилия: советы юриста Meniň hukuklarym nähili we men maşgalamda yzygiderli zorluga duçar bolsam nähili hereket etmeli? Sizden maşgala zorlugyndan gutulmagyň ýollaryny…

  Hyzmatdaşymyz

  265 gezek okalan

 • 10 Maý 2018, Perşenbe

  DUODENIT: SEBÄPLERI, ALAMATLARY WE BEJERGISI

  Duodenit – bu oniki barmak içegäniň (latyn dilinden – duodenum) nemli örtüginiň alawlama ýagdaýydyr. Ol iýmit siňdiriş ulgamyna degişli möhüm agza bolup, aşgazandan soň ýerleşýändir we inçe içegäniň başlangyjy bolup…

  Lukman

  123 gezek okalan

 • 05 Maý 2018, Şenbe

  БУДУЩИМ МАМАМ И ПАПАМ: МОЯ ИСТОРИЯ БЕРЕМЕННОСТИ!

  Дорогие друзья! Спешим вас порадовать. Saglyk стартует серию блогов о повседневной жизни в Туркменистане. Эти блоги написаны обычными людьми, которые хотят рассказать вам свои истории и поделиться опытом решения жизненных…

  Hyzmatdaşymyz

  302 gezek okalan

Soňky teswirler

Öý hojalykçy zenanyň uzyn günki hysyrdyly göze görünmeýän işi hasaba alynanok. Gaýtam, ...
Maslahatyňyz üçin köp sag boluň!
Dogry beläpsiňiz Şirpäki! Öňi bilen adamlar welosipediň saglyga peýdalydygyna, howany hapal...
Menä siziň oglan çagany ileri tutmagyň tankydy sebäpleri bilen ylalaşamok. Geçen asyrda esa...
Aygul tarapyndan BOÝUMY NÄDIP ÖSDÜRIP BOLARKA? makalada
Men boyumy osdurmek un her hili witamin ,basketbol oyny bn mesgullanyan yone hic peydasy yok.nm etse...
Yumyrtgany nace wagtyna icmeliicmeli Jogabynyza garasyan

Ýazylanlardan

Fewral 23, 2011

WIRUSLY GEPATITLER

3403 gezek okalan

Maý 19, 2011

PROSTATIT

5510 gezek okalan

Mart 05, 2011

GARAMYK

3440 gezek okalan

Noýabr 22, 2010

ÇILIMKEŞLIK

5012 gezek okalan

Aprel 20, 2015

PEÝDALY TEJRIBELER

2956 gezek okalan

Dekabr 05, 2016

HOSSARYŇYZ AIDS BILEN KESELLÄN BOLSA...

1494 gezek okalan